Black Ribbon

2nd benefit

2nd benefit

เวทีพัฒนาแกนนำองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ จ.พะเยา

payaocivil news 10092016-01web

เมื่อวันที่ 9 - 10 กันยายน 2559 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาได้จัดเวทีพัฒนาแกนนำองค์กรผู้บริโภคคุณภาพจังหวัดพะเยาเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยได้รับความรู้และทักษะในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รวมไปถึงทักษะในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน จากเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกว่า 15 องค์กร

payaocivil news 10092016-04web

payaocivil news 10092016-03web

 

 

พิมพ์อีเมล

มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาจัดเวทีพัฒนากลไกคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด

phyaocivil 02

 

วานนี้ (31 สิงหาคม 2559) มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาจัดเวทีพัฒนากลไกความร่วมมือกับองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา ซึ่งมีองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมกว่า 10 องค์กร จำนวนกว่า 20 คน เพื่อให้มีความเข้มแข็งและมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการสร้างความร่วมมือและเชื่อมประสานงานกับภาคีทุกภาคส่วน เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนากลไกขับเคลื่อนด้านนโยบายที่มีผลกระทบกับผู้บริโภค ด้วยการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเกิดแกนนำขององค์กรเครือข่ายที่สามารถเป็นนักจัดการปัญหาผู้บริโภคในการเฝ้าระวัง การแก้ไขปัญหา และสร้างความตื่นตัวให้กับผู้บริโภคในการรู้สิทธิ ใช้สิทธิ และเข้าถึงสิทธินำไปสู่การแก้ไขปัญหาของตนเองไม่ให้ถูกเอาเปรียบ

 

phyaocivil 04

phyaocivil 01

พิมพ์อีเมล

มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาร่วมกับเครือข่ายภาคเหนือ จัดทำเครื่องมือช่วยพัฒนาองค์กรคุณภาพ

payaocivil news 27072016-01web

การจัดทำแผนที่ผลลัพธ์ Outcome Mapping : เครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรคุณภาพภาคเหนือ

         เมื่อวันที่ 23 – 25 กรกฏาคม 2559  ณ  คำม่อนล้านนารีสอร์ท จ. เชียงใหม่  มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภคภาคเหนือจาก  จ.พะเยา  จ.ลำปาง จ.เชียงใหม่  จ.เชียงราย   และจ.ลำพูน  รวมทั้งเพื่อนๆจากเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพ ภาคกลาง ประมาณ 33 คนได้มารวมตัวกันมาเพื่อฝึกปฎิบัติการจัดทำแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping)  เครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาองค์กรผู้บริโภคให้มีคุณภาพซึ่งมีอาจารย์วีรบูรณ์   วีรสารทกุล  เป็นวิทยากร  

        เริ่มตั้งแต่การให้แต่ละองค์กรได้ทบทวนและวิเคราะห์องค์กร ในประเด็นเป้าหมายการทำงานขององค์กร  การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและรูปธรรมของภาพฝันที่อยากเห็นรวมทั้งการออกแบบกิจกรรมว่าสอดคล้องที่จะไปบรรลุเป้าหมายอย่างไร  อีกทั้งยังมีการใช้เครื่องมือSwot มาวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก จึงทำให้แต่ละองค์กรได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานขององค์กรตนเองที่ผ่านมา นอกจากนี้แล้วยังได้แลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงานพัฒนาและการพยายามปรับใช้เครื่องมือแผนที่ผลลัพธ์(Outcome Mapping) มาวางแผนการทำงานขององค์กรคุณภาพ ภาคเหนือเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  นำมาพัฒนาให้การทำงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นต่อไป 

พวงทอง  ว่องไว
รายงาน

 

พิมพ์อีเมล

พะเยารณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์

payaocivil news 11042016-04web

5 เมษายน 2559 สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ร่วมกับมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา และภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพะเยา ร่วมจัดกิจกรรม โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวเปิดงาน และปล่อยคาราวานรถจักรยานยนต์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน๊อตนิรภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ

payaocivil news 11042016-01web

ข้อมูลและภาพจาก: มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา (Facebook Fanpage)

พิมพ์อีเมล

ศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ จ.พะเยา จัดเวทีสรุปบทเรียน การพัฒนาคุณภาพรถโดยสารฯ

pdf02-2016-01

10 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา ภายใต้มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา จัดเวทีสรุปบทเรียน
“การพัฒนาคุณภาพรถโดยสารสาธารณะให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคจังหวัดพะเยา” ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ศาลากลางจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีคณะทำงาน 20 กว่าท่านร่วมสรุปบทเรียนในครั้งนี้

pdf02-2016-02

pdf02-2016-03

pdf02-2016-04

ที่มาข้อมูลและภาพ: 
facebook fanpage มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา

พิมพ์อีเมล