2nd benefit

2nd benefit

know consumer

  • งานวิจัย ด้านสื่อและโทรคมนาคม ปี 2559 เรื่อง การจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
  • แผ่นพับผลทดสอบการตกค้างของยาปฏิชีวนะในเนื้อหมู
  • ผลงานการคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2559 คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน
  • TCPD2017
  • Banner Bg Consumers Report Wcrd2017
  • 1
  • 2
บันทึกความคืบหน้าการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสินค้าและบริการทั่วไป คอบช.
บันทึกความคืบหน้าการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการสาธารณะ คอบช.
บันทึกความคืบหน้าการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการสุขภาพ คอบช.
บันทึกความคืบหน้าการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสื่อและโทรคมนาคม คอบช.
บันทึกความคืบหน้าการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านที่อยู่อาศัย คอบช.
บันทึกความคืบหน้าการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านอาหาร ยา หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ คอบช.
บันทึกความคืบหน้าการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการเงินการธนาคาร คอบช.
ผลงานการคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2559 คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน
CONSUMER PROTECTION: WHY IT MATTERS TO YOU
คู่มือบริโภคศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายงานคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2557 - 2558
รายงานตรวจสอบการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2557 - 2558

 ข่าว - บทความล่าสุด

 อินโฟกราฟิค / Infographic

สิ่งที่ควรศึกษาก่อนซื้ออาคารชุด

 ผลงานคณะกรรมการฯ

ข่าวเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค

สภาผู้บริโภคภาคอีสาน เรียกร้องตั้งกองทุนชดเชยเยียวยาผู้ประสบเหตุจากรถโดยสารสาธารณะ

สภาผู้บริโภคภาคอีสาน เรียกร้องตั้งกองทุนชดเชยเยียวยาผู้ประสบเหตุจากรถโดยสารสาธารณะ

องค์กรผู้บริโภคภาคอีสานและผู้เสียหายจากรถโดยสารสาธารณะเรียกร้องให้มีกองทุนชดเชยเยียวยาผู้ประสบเหตุจา...

Hits:91