2nd benefit

2nd benefit

know consumer

  • งานวิจัย ด้านสื่อและโทรคมนาคม ปี 2559 เรื่อง การจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
  • แผ่นพับผลทดสอบการตกค้างของยาปฏิชีวนะในเนื้อหมู
  • ผลงานการคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2559 คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน
  • TCPD2017
  • Banner Bg Consumers Report Wcrd2017
คู่มือบริโภคศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คู่มือการใช้สิทธิด้านอาหารไม่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
คู่มือคนทำงานรับเรื่องร้องเรียน: แก้ไขปัญหาร้องเรียนอย่างไรให้ได้ผล

 ข่าว - บทความล่าสุด

 อินโฟกราฟิค / Infographic

สิ่งที่ควรศึกษาก่อนซื้ออาคารชุด

 ผลงานคณะกรรมการฯ

ข่าวเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค

เครือข่ายประชาชนภาคอีสาน  เรียกร้องรัฐ จัด“สวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า ”

เครือข่ายประชาชนภาคอีสาน เรียกร้องรัฐ จัด“สวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า ”

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่โรงแรมพิมานการ์เดน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมเครือข่ายระดับภ...

Hits:189