2nd benefit

2nd benefit

  • หน้าแรก

ประกันภัยทางโทรศัพท์ ยกเลิกอย่างไร

callcenter

ด้วยความต้องการให้ธุรกิจประกันภัยขยายตัวได้รวดเร็ว จึงมีการอนุญาตให้มีการขายประกันภัยทางโทรศัพท์ได้ ความเสี่ยงจึงตามมาที่ผู้บริโภค เมื่อเผลอตกลงรับปากทางโทรศัพท์โดยไม่ตั้งใจไปแล้ว อยากจะเปลี่ยนใจยกเลิก มักถูกปฏิเสธ

คลิกเพื่ออ่านต่อ >>

พิมพ์ อีเมล

ข้อแนะนำในการเลือกสถานให้บริการออกกำลังกาย (ฟิตเนส)

fitness

การใช้บริการสถานให้บริการออกกำลังกาย หรือฟิตเนส เป็นทางเลือกของผู้คนในสังคมเมือง ในปัจจุบันมีฟิตเนสเปิดให้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นในเรื่องของผลทางธุรกิจมากกว่ามาตรฐานการให้บริการ

คลิกเพื่ออ่านต่อ >>

พิมพ์ อีเมล