2nd benefit

2nd benefit

ศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ จ.พะเยา จัดเวทีสรุปบทเรียน การพัฒนาคุณภาพรถโดยสารฯ

pdf02-2016-01

10 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา ภายใต้มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา จัดเวทีสรุปบทเรียน
“การพัฒนาคุณภาพรถโดยสารสาธารณะให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคจังหวัดพะเยา” ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ศาลากลางจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีคณะทำงาน 20 กว่าท่านร่วมสรุปบทเรียนในครั้งนี้

pdf02-2016-02

pdf02-2016-03

pdf02-2016-04

ที่มาข้อมูลและภาพ: 
facebook fanpage มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา