2nd benefit

2nd benefit

มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาร่วมกับเครือข่ายภาคเหนือ จัดทำเครื่องมือช่วยพัฒนาองค์กรคุณภาพ

payaocivil news 27072016-01web

การจัดทำแผนที่ผลลัพธ์ Outcome Mapping : เครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรคุณภาพภาคเหนือ

         เมื่อวันที่ 23 – 25 กรกฏาคม 2559  ณ  คำม่อนล้านนารีสอร์ท จ. เชียงใหม่  มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภคภาคเหนือจาก  จ.พะเยา  จ.ลำปาง จ.เชียงใหม่  จ.เชียงราย   และจ.ลำพูน  รวมทั้งเพื่อนๆจากเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพ ภาคกลาง ประมาณ 33 คนได้มารวมตัวกันมาเพื่อฝึกปฎิบัติการจัดทำแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping)  เครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาองค์กรผู้บริโภคให้มีคุณภาพซึ่งมีอาจารย์วีรบูรณ์   วีรสารทกุล  เป็นวิทยากร  

        เริ่มตั้งแต่การให้แต่ละองค์กรได้ทบทวนและวิเคราะห์องค์กร ในประเด็นเป้าหมายการทำงานขององค์กร  การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและรูปธรรมของภาพฝันที่อยากเห็นรวมทั้งการออกแบบกิจกรรมว่าสอดคล้องที่จะไปบรรลุเป้าหมายอย่างไร  อีกทั้งยังมีการใช้เครื่องมือSwot มาวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก จึงทำให้แต่ละองค์กรได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานขององค์กรตนเองที่ผ่านมา นอกจากนี้แล้วยังได้แลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงานพัฒนาและการพยายามปรับใช้เครื่องมือแผนที่ผลลัพธ์(Outcome Mapping) มาวางแผนการทำงานขององค์กรคุณภาพ ภาคเหนือเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  นำมาพัฒนาให้การทำงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นต่อไป 

พวงทอง  ว่องไว
รายงาน