2nd benefit

2nd benefit

  • หน้าแรก

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือ ค่าสินไหมทดแทน จากบริษัทประกันภัย ต้องทำอย่างไรบ้าง?

Untitled 2

ขั้นที่ 1 การใช้สิทธิเรียกค่าสินไหมจาก พ.ร.บ. รถ (พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากรถ พ.ศ. 2535) คุ้มครองเฉพาะการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเท่านั้น ซึ่งกรณีเป็นผู้โดยสารใช้สิทธิเต็มความคุ้มครอง ไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด (แก้ไขเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563)

ค่าเสียหายเบื้องต้น
          1. ค่ารักษาพยาบาลตามจริงไม่เกิน 30,000 บาท
          2. เสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร สูญเสียอวัยวะ 35,000 บาท

ค่าเสียหายสูงสุด
         1. ค่ารักษาพยาบาล รายละไม่เกิน 80,000 บาท ผู้เสียหายสามารถขอใช้สิทธิจากบริษัทประกันภัยเป็นค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริง ซึ่งรถโดยสารคันเกิดเหตุทำประกันภัยไว้ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 *** เงินส่วนนี้โรงพยาบาลที่ผู้เสียหายไปรับการรักษาจะเป็นผู้ทำเรื่องตั้งเบิกกับบริษัทประกันภัยแทน
         2. เสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ สูญเสียอวัยวะ รายละ 200,000 - 500,000 บาท(รวมค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนเสียชีวิตด้วย หากมี) กรณีของผู้เสียชีวิตให้ทายาทโดยธรรม อาทิ พ่อ - แม่ หรือคู่สมรส ติดต่อขอรับเงินจากบริษัทประกันภัยซึ่งรถที่เกิดเหตุแต่ละคันทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เช่นเดียวกัน
        3. ค่าชดเชยรายวัน กรณีเป็นคนไข้ในได้รับชดเชยวันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน

***ข้อควรจำ เรื่องการใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. รถ
-  ต้องยื่นเอกสารเรียกร้องค่าเสียหาย เช่น ใบเสร็จรับเงิน ค่ารักษาพยาบาลที่ใช้จ่ายจริง ภายใน 180 วันนับแต่วันเกิดเหตุ


ขั้นที่ 2 การใช้สิทธิเรียกค่าเสียหายกับประกันภัยรถโดยสารภาคสมัครใจ (ประกันภัยทุกประเภท) ค่าเสียหายที่เรียกได้คือ
       1. ค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันและอนาคต ส่วนที่เกิดจากวงเงินของ พ.ร.บ. รถ (เรียกค่ารักษาพยาบาลได้ ทั้งจากแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์แผนไทย)
       2. ค่าทนทุกข์ทรมานจากการบาดเจ็บ
       3. ค่าทรัพย์สินที่เสียหาย
       4. ค่าเสียหายอื่นๆ กรณีบาดเจ็บ เช่น ค่าพาหนะเดินทางไปรักษาอาการบาดเจ็บ ค่าเฝ้าไข้ขณะบาดเจ็บ ค่าเสียความสามารถในการประกอบการงาน ค่าขาดรายได้จากการทำงาน หรือกรณีเสียชีวิต เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ ค่าขาดแรงงานในครัวเรือน ค่าขาดไร้อุปการะ เป็นต้น

* หมายเหตุ : ยกเว้นกรณีผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิด จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น

 law.bus1.4.63

**** ข้อมูลจาก คู่มือโดยสารปลอดภัย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 02-2483737 // ปรับปรุงขอมูลความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. ที่ปรับเพิ่มสำหรับอุบัติเหตุเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

การเรียกเก็บค่าไฟฟ้า ตอน..ไฟไม่ดับ ปรับไม่ได้

107-600x849

 

ไฟฟ้า คือสิ่งจำเป็นที่เป็นเหมือนปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิต ที่ทุกครัวเรือนมีความจำเป็นต้องใช้