2nd benefit

2nd benefit

คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.)

         คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช.) ชุดที่ 2 ทั้ง 15 ท่าน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 7 ด้านๆ ละ 1 ท่าน และ ผู้แทนองค์กรผู้บริโภคระดับเขต จำนวน 8 เขตๆ ละ 1 ท่าน ดังนี้

1) ด้านการเงินและการธนาคาร  
2) ด้านการบริการสาธารณะ
3) ด้านที่อยู่อาศัย
4) ด้านบริการสุขภาพ
5) ด้านสินค้าและบริการทั่วไป
6) ด้านสื่อสารและโทรคมนาคม
และ 7) ด้านอาหาร ยา หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 7 ด้าน

dr_deundenดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
Dr. Deunden Nikomborirak
กรรมการผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเงินและการธนาคาร

      นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ที่ได้ศึกษาติดตามปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย นโยบายการแข่งขัน การป้องกันการผูกขาดและการคุ้มครองผู้บริโภค มีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับจากสาธารณะมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการวิจัย ด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ ฝ่ายวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

      " องค์กรอิสระมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายที่ทีผลกระทบต่อผู้บริโภคและเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของสังคมทุกภาคส่วน "


 

 

asst prof prasart meetam

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสาท มีแต้ม
Asst. Prof. Prasart Meetam
กรรมการผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบริการสาธารณะ

      นักวิชาการอิสระที่ติดตามและเสนอความเห็นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายพลังงานทางเลือก ปัจจุบันเป็นอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านพลังงาน ในคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

      “ ระบอบประชาธิปไตยจะกลายเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระ หากผู้บริโภค (ซึ่งก็คือทุกคนในชาติ) ไม่มีอำนาจ ไม่มีองค์การที่อิสระปราศจากการครอบงำของระบอบทุน เพื่อทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเอง ”


 

Asst_Prof_Jumphon 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ
Asst. Prof. Jumphon Chuanjitsiri
ประธาน คอบช. / กรรมการผู้เชี่ยวชาญ ด้านที่อยู่อาศัย

      อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความมุ่งมั่นที่จะใช้กฎหมายให้เกิดประโยชน์กับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้บริโภคด้านที่อยู่อาศัยปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

      “ ความเป็นอิสระในการทำงาน ” 

supatra

 

นางสาวสุภัทรา นาคะผิว 
Miss Supatra Nacapew
กรรมการผู้เชี่ยวชาญ ด้านบริการสุขภาพdr paiboonดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง
Dr. Paiboon Choungthong
กรรมการผู้เชี่ยวชาญ ด้านสินค้าและบริการทั่วไป

      นักวิชาการที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อผู้บริโภค ปี 2549 ได้เริ่มก่อตั้งเครือข่ายนักวิชาการเพื่อผู้บริโภค และได้ทำการทดสอบพิสูจน์สินค้าร่วมกับหน่วยงาน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) รวมถึงเข้าไปเป็นกรรมการในการทดสอบและพิสูจน์สินค้าภายใต้ สคบ. ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

      " องค์การอิสระเพื่อผู้บริโภค เพื่อโลก เพื่อลูกหลาน "

 


asst prof ruj

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจน์ โกมลบุตร
Asst. Prof. Ruj Komolbuj
รองประธาน คอบช. คนที่ 1 / กรรมการผู้เชี่ยวชาญ ด้านสื่อสารและโทรคมนาคม

      อดีตนักหนังสือพิมพ์ที่ผันตัวเองมาเป็นอาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นนักพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคที่มีแนวคิดเรื่องการสื่อสารมวลชนรูปแบบใหม่ (New Media) และ การใช้สื่อเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

      “ ความเข้มแข็งของพลเมือง จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ”


 

 

yupadee

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข 
Asst. Prof. Dr. Yupadee Sirisinsuk
กรรมการผู้เชี่ยวชาญ ด้านอาหาร ยา หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 


 

 ผู้แทนองค์กรผู้บริโภคระดับเขต จำนวน 8 เขต

ms chonladaนางสาวชลดา บุญเกษม
Miss Chonlada Boonkasem
กรรมการผู้แทนเขต 1 ภาคกลาง

      อาสาสมัครนักพัฒนาที่ทำงานเพื่อสังคมมาโดยตลอด เป็นอดีตเลขาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิเด็ก(UNICEF) ประเทศไทย ทำงานรณรงค์การป้องกันเชื้อ HIV มีบทบาทสำคัญในการผลักดัน พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ปัจจุบันเป็นประธานเครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

      “ จะเป็นองค์กรที่สามารถทำหน้าที่คุ้มครอง ปกป้อง ดูแล ผู้บริโภคทุกคนในประเทศไทย ให้ได้รับความเป็นธรรมตามสิทธิที่พึงจะได้รับ ”

 

 

supawadeeนางสาวสุภาวดี วิเวก
Miss Supawadee Wiwak
กรรมการผู้แทนเขต 2 ภาคตะวันออก


 

  

 นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ
Mr.Patiwat Chalermchart
กรรมการผู้แทนเขต 3 ภาคอีสานตอนบน

      นักพัฒนาแห่งแดนอีสานที่ทำงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคมาอย่างยาวนานติดตามทดสอบสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ การโฆษณาเกินจริงรณรงค์ให้ความรู้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องยาชื่อสามัญ สารพิษในอาหาร รณรงค์และเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย สุขภาพดีโดยไม่พึ่งอาหารเสริม ร่วมขับเคลื่อนนโยบายคัดค้านพืชตัดต่อพันธุกรรม (GMOs) รณรงค์สิทธิผู้บริโภคจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตการสาธารณสุขและการคุ้มครองผู้บริโภค สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเป็นกำลังหลักในการผลักดันองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ ปี 40 จนถึงปัจจุบัน

      “ ผู้บริโภคจะเข้มแข็ง ต้องเสริมพลังด้วยองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ”


 

mrs arporn


นางอาภรณ์ อะทาโส
Mrs.Arporn Athaso
กรรมการผู้แทนเขต 4 ภาคอีสานตอนล่าง

      เป็นอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิผู้ด้อยโอกาส/คนพิการ ที่ยกระดับมาทำงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ผ่านการทำงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรณรงค์ให้ความรู้ กระตุ้นให้ผู้บริโภคตื่นตัวเรื่องสิทธิ ส่งเสริมให้ผู้บริโภคสามารถปกป้องสิทธิของตนเองและให้คำปรึกษาให้การช่วยเหลือผู้บริโภคเมื่อถูกละเมิดสิทธิมาจนถึงปัจจุบัน

      “ เป็นองค์กรแห่งการคุ้มครองสิทธิ ที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ และเข็มแข้ง อย่างมืออาชีพ ”


 

 

mrs supapornนางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล
Mrs.Supaporn Thinwattanakul
รองประธาน คอบช. คนที่ 2 / กรรมการผู้แทนเขต 5 ภาคเหนือ

      นักพัฒนาเอกชนด้านสุขภาพ มีบทบาทสำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องสุขภาพให้ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชาวบ้านผ่านประเด็นที่เป็นปัญหาของชุมชน เช่น ปัญหาโรคเอดส์ปัญหาน้ำดื่ม และปัญหาการถูกละเมิดสิทธิด้านต่างๆ ปัจจุบันเป็นเลขาธิการมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา และเป็นกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

      “ เป็นองค์กรแห่งการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคที่เข้มแข็ง และมีพลัง ”


 

 

ms boonyuenนางสาวบุญยืน ศิริธรรม
Miss Boonyuen Siritum
กรรมการผู้แทนเขต 6 ภาคตะวันตก

      ชาวบ้านนักต่อสู้ ผู้กล้า แห่ง อ่าว ก.ที่มุ่งมั่นเคลื่อนไหวเพื่อพิทักษ์สิทธิชุมชนสิทธิมนุษยชน และสิทธิผู้บริโภค เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในทางนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาผู้บริโภคด้านโทรคมนาคมโดยการยกเลิกเก็บค่าเชื่อมต่อสัญญาณ 107 บาทกรณผิดนัดชำระค่าบริการโทรศัพทเคลื่อนที่และเป็นกำลังหลักในการผลักดันกฎหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ปัจจุบันเป็นประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค (สอบ.) กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

      “ ต้องการให้เกิดองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ที่มาเป็นเจ้าภาพ สร้างความเข้มแข็งให้ผู้บริโภค และสร้างความเป็นธรรมในสังคม ”


 

ms chalome

 

ภญ.ชโลม เกตุจินดา
Mrs.Chalome Ketjinda, B.Sc.Pharm
กรรมการผู้แทนเขต 7 ภาคใต้

      อดีตอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่สนใจงานขับเคลื่อนทางสังคมจึงได้ผันตัวเองมาทำงานองค์กรพัฒนาเอกชน มีบทบาทสำคัญในการผลักดันประเด็นสาธารณะ ด้านสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค รวมไปถึง พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาสมาคมผู้บริโภคสงขลาและศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา

      “ หวังให้ผู้บริโภคเข้าใจพลังที่ตนมีอยู่ และองค์การอิสระเพื่อผู้บริโภคนี่แหละที่จะเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนให้ ผู้บริโภคคนเล็กคนน้อย กลุ่มผู้บริโภค ที่ถูกเอาเปรียบได้รวมตัวกันเป็นองค์กรผู้บริโภคที่เข้มแข็ง ร่วมตรวจสอบหน่วยงาน ผู้ประกอบการ สร้างภูมิคุ้มกัน และสามารถแสดงพลังผู้บริโภคในการยกระดับการบริโภคเปลี่ยนแปลงสังคมให้เกิด ความยั่งยืนได้ ”


 

somchai

 

นายสมชาย กระจ่างแสง 
Mr.Somchai Krajangsaeng
กรรมการผู้แทนเขต 8 กรุงเทพมหานคร