2nd benefit

2nd benefit

แม่ใจนำร่อง 13 สถานศึกษาสอนหลักสูตรลดบริโภคขนมขบเคี้ยว

610617
"แม่ใจ" ขยายผลการจัดการเรียนการสอน 13 สถานศึกษา สอนหลักสูตรลดบริโภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มผสมน้ำตาลให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ร่วมกับโรงพยาบาลแม่ใจ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จัดเวทีประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้บริหาร คณะครูในโรงเรียน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาการบริโภคของนักเรียน

นอกจากนี้ยังหาแนวทางการติดตามผลในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรลดบริโภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มผสมน้ำตาลให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยนำร่อง 13 สถานศึกษาในอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งมีแผนในการขยายผลให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน รวมถึงบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับกิจกรรมในโรงเรียน ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้เท่าทันในการเลือกซื้อและการบริโภคขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่มผสมน้ำตาลที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ นำไปสู่การลดภาวะน้ำหนักเกินตัวและโรคอ้วน นำเอาความรู้มาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองและครอบครัว โดยมีผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมกว่า 40 คน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ภาพ/ข่าวโดย ฝ่ายงานรณรงค์และสื่อสาธารณะ มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา