2nd benefit

2nd benefit

คอบช.

คอบช.ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ร้องศาลปกครองให้เพิกถอนประกาศ อย. ที่โอนภารกิจตรวจสอบการนำเข้าสินค้าเกษตรให้กระทรวงเกษตรฯ เหตุออกโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจ

  • 1
  • 2