2nd benefit

2nd benefit

กฎหมายด้านอาหารที่ควรรู้

154

กฎหมายด้านอาหารที่ผู้บริโภคควรรู้

- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522   ลิงก์เพิ่มเติม  https://bit.ly/2NBTPVM
- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
- พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
- ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน
- ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2535) เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
- ฉบับที่ 151 (พ.ศ.2536) เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร
- ฉบับที่ 174 (พ.ศ.2539) เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามนำเข้าหรือจำหน่าย
- ฉบับที่ 182 (พ.ศ.2541) เรื่อง ฉลากโภชนาการ
- ฉบับที่ 194 (พ.ศ.2543) เรื่อง ฉลาก
- ฉบับที่ 215 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย
- ฉบับที่ 219 (พ.ศ.2544) เรื่อง ฉลากโภชนาการ (ฉบับที่ 2)
- ฉบับที่ 221 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดประเภทอาหารที่ต้องแสดงเลขสารบบอาหารที่ฉลาก
- ฉบับที่ 237 (พ.ศ.2544) เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที
- ฉบับที่ 244 (พ.ศ.2544) เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่มีวัตถุที่ใช้เพื่อรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารรวมอยู่ในภาชนะบรรจุ
- ฉบับที่ 252 (พ.ศ.2545) เรื่อง ฉลาก (ฉบับที่ 2)
- ฉบับที่ 293 (พ.ศ.2548) เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
- ฉบับที่ 309 (พ.ศ.2550)เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (ฉบับที่ 2)