2nd benefit

2nd benefit

ศปง.หลักประกันสุขภาพฯ ตะวันออก จัดเวทีพัฒนาแผนงานเสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย

iocp press cover15112560

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคตะวันออก ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาแผนงานเสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย

วานนี้ (14 พ.ย.60) ณ ห้องจันทร์สุดา โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง - ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคตะวันออก ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาแผนงานเสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือ นิทานภาพ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สปสช.เขต 6  โดยได้รับเกียรติจาก นายวิศิษฎ์ ยี่สุ่นทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษในหัวข้อ กองทุนสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่กับการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย

        นายวิศิษฎ์ ยี่สุ่นทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง กล่าวว่า “การพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพอันแท้จริงควรเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ช่วงวัยสำคัญที่สุดของการปลูกฝัง ถ่ายทอดอุปนิสัย บุคลิก สุขภาพ ที่มีคุณภาพสามารถติดตัวตลอดชีวิต คือช่วงแรกเกิดถึง 6 ปี ที่พบว่าการพัฒนาสมองสูงที่สุดในชีวิตมนุษย์”

        โดยมีการบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน” โดย คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ต่อด้วย การเสวนาแนวคิด แนวปฏิบัติ “การใช้หนังสือภาพ : นิทานในการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย” ผู้ร่วมเสวนาได้แก่ คุณจันทร์เพ็ญ สินสอน มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน จ.สุรินทร์ และคุณสุดใจ มิ่งพฤกษ์ คณะกรรมการบริหารงานยุทธศาสตร์สภาองค์กรชุมชนและ กองทุนสวัสดิการชุมชน จ.สุรินทร์  ดำเนินการเสวนา โดยคุณมีนา ดวงราษี

        ในภาคบ่ายเป็นเวทีแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นและจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยนิทาน หนังสือ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และทิศทางการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย และการขับเคลื่อนนโยบาย  โดยมีผู้เข้าร่วมเป็น  ภาคีเครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน สปสช.เขต6  ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ,ผู้นำชุมชนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตพื้นที่สุขภาพที่ 6 ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และสมุทรปราการ กว่า 60 ท่าน