2nd benefit

2nd benefit

  • หน้าแรก

สถานการณ์ที่อยู่อาศัย กับ การคุ้มครองผู้บริโภคไทย แค่ไหนถึงเป็นธรรม?

 home-istock2

วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี สหประชาชาติได้กำหนดให้เป็น “วันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day)” เริ่มขึ้นในปี 1989 (พ.ศ. 2532) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศต่างๆ ให้ความสนใจกับสถานการณ์อยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ตลาดจนสิทธิพื้นฐานของการมีที่อยู่อาศัญที่เหมาะสม สร้างความตระหนักในความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการให้มนุษย์ทุกคนมีที่อยู่อาศัยในอนาคต

คลิกเพื่ออ่านต่อ >>

พิมพ์ อีเมล