2nd benefit

2nd benefit

คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน(คอบช.) สำรวจการรับรู้ของผู้ประกันตน

611101 news
คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน(คอบช.) สำรวจการรับรู้ของผู้ประกันตน ตามมาตรา 63(7) ใน พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ( แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2558)คลิกร่วมตอบแบบสอบถาม https://goo.gl/VAdc7z