2nd benefit

2nd benefit

คอบช. ยื่นข้อเสนอควบคุมราคาบริการด้านสาธารณสุขต่อกรมการค้าภายใน

630224 news1
วันที่ 24 ก.พ. คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) นำโดยนางสาวสุภัทรา นาคะผิว ประธานอนุกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน ด้านบริการสุขภาพ เข้าพบอธิบดี​กรมการค้าภายใน โดยนายประโยชน์​ เพ็ญสุต​ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน​ กระทรวงพาณิชย์ เป็นตัวแทนรับข้อเสนอ

 เนื่องด้วย คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการฯ ที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศ ทำหน้าที่สำคัญ เช่น การให้ความเห็น เสนอแนะต่อนโยบาย มาตรการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค โดยคณะอนุกรรมการด้านบริการสุขภาพ ซึ่งทำงานภายใต้คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคหลายรายที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลแพงและถูกฟ้องดำเนินคดีจากโรงพยาบาลเอกชน เคยได้ร่วมเสนอแนะมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในประเด็นดังกล่าวข้างต้น เพื่อแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป

ด้วยเหตุนี้ คณะอนุกรรมการฯ จึงนำเรียนข้อเสนอแก่ท่าน ในฐานะที่มีหน้าที่ควบคุมราคาสินค้าและบริการ ตามประกาศการควบคุมราคาสินค้าและบริการ ประจำปี พ.ศ. 2562 และ 2563 ที่ให้มีมาตรการกำกับ ควบคุมราคาบริการสุขภาพของสถานพยาบาลให้เกิดความเป็นธรรม เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ทางคณะอนุกรรมการด้านบริการสุขภาพมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

1. ให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) และกรมการค้าภายใน กระทรงพาณิชย์ ออกประกาศเพิ่มเติม ให้กำกับค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน โดยให้โรงพยาบาลมีสิทธิเรียกเก็บในอัตราฉุกเฉินวิกฤติ 72 ชั่วโมง (UCEP) เมื่อผู้ป่วยเจ็บป่วยวิกฤติเกิน 72 ชั่วโมงและยังอยู่ในภาวะวิกฤติไม่สามารถย้ายไปรักษาพยาบาลที่หน่วยบริการได้ หรือกรณีพ้นวิกฤติ 72 ชั่วโมงแต่ยังไม่สามารถส่งต่อไปยังหน่วยบริการต้นสังกัดหรือประสานงานหาเตียงรองรับไม่ได้ โดยให้โรงพยาบาลเอกชน คิดค่าใช้จ่ายในอัตราฉุกเฉินวิกฤติ 72 ชั่วโมง (UCEP) จนกว่าจะสามารถย้ายกลับไปรักษาตามสิทธิได้

2. ให้เปิดเผยข้อมูลกรณีร้องเรียน ผลการพิจารณาและการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากค่ารักษาพยาบาลแพง หลังจากที่มีการประกาศให้ค่ายา เวชภัณฑ์ ค่ารักษาพยาบาล เป็นสินค้าและบริการควบคุม

โดยหวังว่าข้อเสนอดังกล่าวจะได้รับการพิจารณา เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ