2nd benefit

2nd benefit

คอบช. จี้ สคบ.จัดการร้านทอง ฉวยโอกาสช่วงโควิดกดราคาเอาเปรียบผู้บริโภค เตือนผู้บริโภคเช็คราคาก่อนขาย

630408 01
คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ( คอบช. ) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้ติดตามปัญหาสถานการณ์ผู้บริโภค กรณีร้านทองมีการรับซื้อทองในราคาต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด เรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบโดยทันที เพราะพบว่ามีผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก


ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง กรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าและบริการทั่วไป คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช.) กล่าวว่า ในการประกอบธุรกิจค้าทอง ร้านทองมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2544) และฉบับที่ 13 (พ.ศ.2556) เรื่องให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ซึ่งต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า เช่น ปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณ น้ำหนัก ค่าแรงหรือค่ากำเหน็จ และราคารับซื้อคืนตามที่สมาคมค้าทองกำหนด โดยข้อเท็จจริงพบว่า เมื่อผู้บริโภคนำทองไปขายให้แก่ร้านทอง แต่ร้านกลับรับซื้อในราคาที่ต่ำกว่ากฎหมาย คือ ประกาศของสมาคมค้าทองคำให้รับซื้อทองรูปพรรณ ราคาประมาณ 24,938 บาท แต่ร้านทองรับซื้อในราคาไม่เกิน 23,000 บาท มีส่วนต่างทำให้ผู้บริโภคเสียเปรียบ ขาดทุนหลายพันบาท จึงเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบและจัดการกับร้านทอง โดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่ฝ่าฝืนประกาศดังกล่าว และลงโทษตามกฎหมายขั้นสูงสุด พร้อมมีมาตรการเพื่อป้องกันการฮั้วราคาของผู้ประกอบการร้านทอง

610119 news2นายภัทรกร ทีปบุญรัตน์ อนุกรรมการด้านสินค้าและบริการทั่วไป คอบช. ฝากเตือนผู้บริโภคให้ตรวจสอบราคากับสมาคมค้าทองคำก่อนขาย อีกทั้ง สคบ.มีหลักเกณฑ์ขายทองรูปพรรณร้านที่ซื้อมาหักได้ไม่เกิน 5% โดยให้คิดจากราคารับซื้อคืนทองคำแท่งในวันนั้น ๆ โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อหรือขายกับร้านทองร้านเดิมเท่านั้น เห็นว่าการกระทำในลักษณะนี้ อาจเข้าข่ายบิดเบือนราคา ตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

“ หากพบร้านทองร้านใดขายราคาต่ำกว่าประกาศ ขอให้ช่วยกันร้องเรียนไปที่ สคบ. สายด่วน 1166 เพื่อรักษาประโยชน์ของตนเองและผู้บริโภคส่วนรวม และขอเรียกร้องให้สมาคมฯ ควบคุมสมาชิกให้ยุติการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยทันที เพราะมีผู้บริโภคจำนวนมากนำทองไปขายคืน เนื่องจากขาดรายได้ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด การที่ร้านทองมากดราคากับผู้บริโภคในช่วงวิกฤตแบบนี้ ถือว่าเป็นการเอาเปรียบและซ้ำเติมผู้บริโภค

นอกจากนี้การจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคยังมีความล่าช้า ผู้บริโภคยังขาดตัวแทนที่เป็นทางการ หากมีสภาองค์กรผู้บริโภคระดับประเทศที่จะเป็นกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค ให้มีพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค และร่วมสร้างสังคมที่เป็นธรรม ” นายภัทรกร กล่าว

สำหรับท่านใดที่ต้องการร้องเรียนปัญหาร้านทอง สามารถร้องเรียนได้ที่ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โทรศัพท์ 089-7889152 , 084-6524607 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง โทร 081 442 4234  นายภัทรกร ทีปบุญรัตน์ อนุกรรมการด้านสินค้าและบริการทั่วไป คอบช.   โทร 098 909 9151