2nd benefit

2nd benefit

คอบช. ร่วมกับ ภาคประชาสังคม ๑๓๐ องค์กร คัดค้านร่าง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ พ.ศ... ชี้ชัด ลิดรอนสิทธิผู้บริโภค ขัดรัฐธรรมนูญ

590514 medical

ในวันที่ 13 มีค. 61 นี้ เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นางสาวชนัญชิดา ตัณฑะผลิน เลขานุการคณะอนุกรรมด้านบริการสุขภาพ คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) และ นายพชร แกล้วกล้า ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม 130 องค์กร จะเข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คัดค้านร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ พ.ศ...


จากกรณีกระทรวงสาธารณสุข เสนอให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา คดีทางการแพทย์ พ.ศ. ........ เป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากคดีทั่วไป ซึ่งการพิจารณาคดีทางการแพทย์จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีความรู้ และประสบการณ์มาให้ความเห็นประกอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จึงควรมีระบบการไกล่เกลี่ย และการพิจารณาคดีทางการแพทย์เป็นการเฉพาะนั้น
ปัจจุบันปัญหาที่เกิดกับคดีทางการแพทย์ สามารถใช้ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาเมื่อมีคดีถึงศาลอยู่แล้ว การที่กระทรวงสาธารณสุขออกร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ พ.ศ...นั้น คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน และเครือข่ายภาคประชาชน ๑๓๐ องค์กร มีความเห็นตรงกันที่ไม่เห็นด้วย และขอคัดค้านร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ พ.ศ....

เหตุผลสำคัญ คือ ร่างกฎหมายฉบับนี้ ล้าหลัง ไม่เป็นธรรม ขัดรัฐธรรมนูญหลายมาตรา ตั้งแต่มาตรา ๔๖ เพราะเป็นการลิดรอนสิทธิผู้บริโภค มีผลทำให้คดีทางการแพทย์และบริการสาธารณสุข ไม่เป็นคดีผู้บริโภคอีกต่อไป มาตรา ๒๗ เรื่องการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล และมาตรา ๖๘ วรรคแรก ทำให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้บริโภคในคดีทางการแพทย์ มีลักษณะสองมาตรฐาน แตกต่างจากคดีผู้บริโภคประเภทอื่น

นอกจากนี้ยังพบว่า คณะกรรมการตามกฎหมายฉบับนี้มีความไม่เป็นกลาง เนื่องจากมีสัดส่วนของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ไว้มากถึง ๖ คน ส่งผลต่อความเป็นกลางและอาจไม่เป็นธรรมในการพิจารณาคดี รวมถึงเป็นการออกกฎหมายที่ซ้ำเติมคนไข้หรือผู้ที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากไม่ได้มีบทบัญญัติการกำหนดภาระการพิสูจน์ให้ชัดเจนและนับเป็นเรื่องที่ยากและเป็นภาระของผู้ป่วยหรือผู้บริโภคในการพิสูจน์อีกด้วย
ทั้งนี้จากปัญหาที่เกิดขึ้น เครือข่ายภาคประชาชน ๑๓๐ องค์กร ขอให้กระทรวงสาธารณสุขหยุดการจัดทำร่างกฎหมายฉบับนี้โดยทันที และขอให้ผลักดัน (ร่าง) พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากบริการสาธารณสุข พ.ศ. ... ที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการลดการฟ้องคดีทางการแพทย์ เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งผู้รับและให้ผู้บริการสาธารณสุข และได้รับความเห็นชอบจากหลายหน่วยงานแล้วแทน ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายได้มากกว่า

 

รายชื่อองค์กรที่คัดค้านพรบ.วิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ พ.ศ. ...

1. คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช.)
2. คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์
3. คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน (ครส.)
4. เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์
5. เครือข่ายมะเร็ง
6. เครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขต 1 เชียงใหม่
7. เครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนเขต 13 กรุงเทพมหานคร
8. เครือข่ายศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ
9. เครือข่ายหลักประกันสุขภาพประชาชนสงขลา
10. เครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพ เขต 10
11. เครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคใต้
12. เครือข่ายผู้หญิงในระบบหลักประกันสุขภาพมาตรฐานเดียว
13. เครือข่ายผู้บริโภค ภาคเหนือ
14. เครือข่ายผู้บริโภคภาคตะวันตก
15. เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้
16. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสตูล
17. เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่
18. เครือข่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดมหาสารคาม
19. เครือข่ายศูนย์สิทธิผู้บริโภค พื้นที่กรุงเทพมหานคร 47 แห่ง
20. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคกำแพงเพชร
21. เครือข่ายพลังผู้สูงวัย
22. เครือข่ายผู้สูงอายุ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
23. เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี จ.ขอนแก่น
24. เครือข่ายคนพิการทางร่างกาย จ.ขอนแก่น
25. เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก อ.พล จ.ขอนแก่น
26. เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้
27. เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนวันละ ๑ บาทเขตบางซื่อ
28. เครือข่ายสลัม 4 ภาค
29. เครือข่ายแม่หญิงสิงห์บุรี
30. เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพ ปทุมธานี
31. เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพ ลพบุรี
32. เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพ พระนครศรีอยุธยา
33. เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพ นนทบุรี
34. เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพ อ่างทอง
35. เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพ เชียงใหม่
36. เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพ ศรีษะเกษ
37. เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์
38. เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน
39. เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต
40. เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่
41. เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา
42. Pnet สมุทรสาคร
43. สภาองค์กรชุมชนสิงห์บุรี
44. สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย
45. สมัชชาคนจน
46. สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร
47. กลุ่มเขลางค์เพื่อการพัฒนา
48. กลุ่มทำทาง
49. กลุ่มคน 3 วัย เครือข่ายคลองเตย
50. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง
51. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดฉะเชิงเทรา
52. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดจันทบุรี
53. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดระยอง
54. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี
55. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ
56. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสระแก้ว
57. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดปราจีนบุรี
58. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดตราด (ประเด็นเอดส์และผู้ป่วยเรื้อรัง)
59. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดสมุทรสาคร
60. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสุพรรณบุรี
61. ศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดนครปฐม
62. ศูนย์คุ้มครองสิทธิจังหวัดราชบุรี
63. ศูนย์เพื่อผู้บริโภคจังหวัดสุพรรณบุรี
64. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
65. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสระบุรี
66. ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดลพบุรี
67. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสิงห์บุรี
68. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดอ่างทอง
69. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ปทุมธานี
70. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนและคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่
71. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
72. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด
73. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนศูนย์เพื่อนหญิงอำนาจเจริญ
74. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ลพบุรี
75. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพฯ และหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ ม.50(5) จังหวัดสุพรรณบุรี
76. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนและหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ50(5) จังหวัดตรัง
77. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน – หน่วย 50(5) จังหวัดยโสธร
78. ศูนย์ประสานหลักหลักประกันสุขภาพประชาชน – หน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5) จ.พะเยา
79. หน่วย 50(5) เครือข่ายแรงงานนอกระบบเชียงใหม่
80. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน- หน่วยรับเรื่องอื่นที่เป็นอิสระฯ มาตรา50(5) จังหวัดสมุทรสาคร
81. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน - หน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5) จังหวัดนครปฐม
82. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน - หน่วยรับเรื่องอื่นที่เป็นอิสระฯ มาตรา 50(5) จังหวัดราชบุรี
83. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน - หน่วยรับเรื่องอื่นที่เป็นอิสระฯ มาตรา 50(5) ศูนย์คุ้มครองสิทธิจังหวัดกาญจนบุรี
84. หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา 50(5) อำเภอเมือง จ.ปทุมธานี
85. หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา 50(5) อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา
86. ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์
87. ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดนครปฐม
88. ศูนย์ประสานงานสหภาคีความร่วมมือภาคประชาชน จังหวัดนครปฐม
89. ศูนย์เพื่อนหญิงอำนาจเจริญ
90. ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลตลาด จ.สมุทรสาคร
91. FTA Watch
92. ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิคฯ
93. ชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย
94. ชมรมคนไทยไม่ทิ้งกัน
95. โครงการเพื่อผู้สูงอายุ - forOldy
96. ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove)
97. จุดปฎิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนปฐมสาครอำเภอบ้านแพ้ว
98. สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม
99. สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค (สสอบ.)
100. สมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตก
101. สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงคราม
102. สมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
103. สมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคตะวันออก
104. สมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด
105. สมาคมผู้บริโภคสงขลา
106. สมาคมประชาสังคมชุมพร
107. สมาคมผู้บริโภคสุราษฎร์ธานี
108. สมาคมคุ้มครองผู้บริโภค จ.ปัตตานี
109. สมาคมชีวิตดี
110. สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)
111. สมาคมวิถีธรรมชาติ จังหวัดอุบลราชธานี
112. สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
113. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.)
114. มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
115. มูลนิธิสุขภาพไทย
116. มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
117. มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย
118. มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
119. มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ สำนักงานภาคเหนือ
120. มูลนิธิเพื่อพัฒนาแรงงานและอาชีพ
121. มูลนิธิผู้หญิง
122. มูลนิธิเพื่อนหญิง
123. มูลนิธิอันดามัน
124. มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
125. มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน
126. มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
127. มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
128. มูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์
129. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
130. มูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรี