2nd benefit

2nd benefit

คอบช. มอบรางวัลข่าวคุ้มครองผู้บริโภคยอดเยี่ยม ในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย

590430 news3
เมื่อ วันที่ ๓๐ เมษายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช.) มอบรางวัลข่าว สารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ให้กับสื่อมวลชนสาขาต่างๆ เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ที่โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ นนทบุรี


การประกวดข่าว สารคดีเชิงข่าวฯ แบ่งสื่อออกเป็น ๓ ประเภท คือสื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และสื่อหนังสือพิมพ์ โดยสื่อประเภทโทรทัศน์ มีชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวดจำนวนทั้งหมด ๔๓ ชิ้น แบ่งเป็นข่าว ๒๘ ชิ้น สารคดีเชิงข่าว ๑๕ ชิ้น จากการพิจารณารางวัลข่าวการคุ้มครองผู้บริโภคยอดเยี่ยม ได้แก่ ข่าวลิฟท์บีทีเอส โดย นายอาธิต พันธุ์ปิยะศิริ จากสำนักข่าวไทย อสมท ส่วนสารคดีเชิงข่าวยอดเยี่ยม ได้แก่ ผลงานเรื่อง ศัลยกรรมปรับโครงสร้างจมูก สวยหรือเสี่ยง โดย นางสาวศิริพร กิจประกอบ ผู้สื่อข่าวกองข่าวเฉพาะกิจ ช่อง ๙ MCOT HD

ประเภทสื่อออนไลน์ มีชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวดจำนวนทั้งหมด ๕ ชิ้น แบ่งเป็นข่าว ๑ ชิ้น สารคดีเชิงข่าว ๔ ชิ้น โดยผลงานข่าว ไม่มีชิ้นงานที่สมควรได้รับรางวัล ส่วนสารคดีเชิงข่าวยอดเยี่ยม ได้แก่ผลงานเรื่อง ร้าวทรุดบ้านหรูรัชวิภา โดย นางสาวธิดารัตน์ เมืองจันทร์ ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ ฝ่ายบรรณาธิการ ไทยรัฐออนไลน์ และสารคดีเชิงข่าวชมเชย เรื่อง มหากาพย์ ๒ ปีสะพานถล่ม ร้องเรียนสารพัดหน่วยงาน – ไร้ความคืบหน้า โดย นายณัฐพร วีระนันท์ สำนักข่าวอิศรา ขณะที่สื่อหนังสือพิมพ์ มีผลงานสารคดีเชิงข่าวส่งเข้าประกวด ๑ ชิ้น แต่ไม่มีชิ้นงานที่สมควรได้รับรางวัล

นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล หนึ่งในกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดข่าวฯ ให้ความเห็นว่า สื่อมวลชนให้ความสนใจเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้น โดยสื่อมีความสำคัญในการพัฒนาการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ซึ่งที่ผ่านมา แม้ผู้บริโภคจะมีพื้นที่มากขึ้นในการสื่อสารเรื่องราวสู่สาธารณะ เช่น การใช้สื่อสังคมออนไลน์ แต่ก็เป็นการสื่อสารรายกรณี

“การคุ้มครองผู้ บริโภคไม่ควรเป็นรายกรณี ซึ่งสื่อจะมีศักยภาพมากกว่าผู้บริโภค คือสะท้อนปัญหาทั้งระบบเพื่อให้เห็นปัญหาที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไร ถ้าสื่อร่วมผลักดันหรือนำเสนอประเด็นนี้ จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายได้” นางสาวกรรณิการ์ กล่าวและว่า เขาต้องการเห็นการทำงาน ๒ ส่วนควบคู่กัน คือ เห็นผู้บริโภคเติบโต ปกป้องตัวเองได้ แต่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในเชิงนโยบาย กำลังของสื่อมวลชนมีความสำคัญอย่างมาก

ทั้งนี้ การประกวดข่าว สารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สื่อมวลชนทำข่าว สารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภค ที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้น รวมทั้งเพื่อส่งเสริมกำลังใจให้สื่อมวลชนอีกด้วย

590430 news
รางวัลข่าวการคุ้มครองผู้บริโภคยอดเยี่ยม ข่าวลิฟท์บีทีเอส โดย นายอาธิต พันธุ์ปิยะศิริ จากสำนักข่าวไทย อสมท


590430 news4
สารคดีเชิงข่าวยอดเยี่ยม  ผลงานเรื่อง ศัลยกรรมปรับโครงสร้างจมูก สวยหรือเสี่ยง โดย นางสาวศิริพร กิจประกอบ ผู้สื่อข่าวกองข่าวเฉพาะกิจ ช่อง ๙ MCOT HD

590430 news2
ประเภท สื่อออนไลน์  สารคดีเชิงข่าวยอดเยี่ยม ผลงานเรื่อง ร้าวทรุดบ้านหรูรัชวิภา โดย นางสาวธิดารัตน์ เมืองจันทร์ ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์

590430 news5
ประเภทสื่อออนไลน์   สารคดีเชิงข่าวชมเชย เรื่อง มหากาพย์ ๒ ปีสะพานถล่ม ร้องเรียนสารพัดหน่วยงาน – ไร้ความคืบหน้า โดย นายณัฐพร วีระนันท์ สำนักข่าวอิศรา