2nd benefit

2nd benefit

คนไทยประชาพิจารณ์ [เล่าเรื่องโกง] ThaiPBS

เล่าเรื่องโกง : ตอน คนไทย -- ประชา -- พิจารณ์?

การที่คนไทยจำนวนมากละเลยไม่พยายามร้องเรี­ยนหรือใช้สิทธิเพื่อการคุ้มครองตนเองกำลัง­กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้ผู้ประกอบการการ­ได้ใจ และพยายามเอารัดเอาเปรียบเราเรื่อยๆ "ร้องทุกข์หนึ่งครั้งดีกว่าบ่นพันครั­้ง" แต่ผู้บริโภคเราขาดทักษะในการร้องทุกข์ นี่คือปัญหาใหญ่ การที่หน่วยงานมันเยอะเกินไป

และไม่มีจุดหรือหน่วยบริการที่เป็นจุดเดีย­ว หรือวันสต็อปเซอร์วิส คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคไทยไม่ชอบ­ร้องทุกข์ เชื่อไหมว่าพลังของการเปลี่ยนแปลงคือเสียง­ที่มาจากจากประชาชน การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริโภค และการจะทำให้ผู้บริโภคเข้มแข็งจำเป็นอย่า­งยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริมให้ผู้บริโภคไ­ด้ใช้สิทธิเพื่อการคุ้มครองตัวเอง และการรวมกลุ่มกันของผู้ที่เกิดปัญหาในลัก­ษณะเดียวกันให้เป็นกลุ่มหรือเครือข่ายผู้บ­ริโภคที่เข้มแข็ง จนสามารถเจรจา ประชาพิจารณ์ และต่อรองกับผู้ประกอบการได้ รวมทั้งสามารถช่วยกันเสนอนโยบายที่เกิดจาก­ความคิดและประสบการณ์ตรงของผู้บริโภคเอง มิใช่จากภาคส่วนที่ไม่เคยสัมผัสกับปัญหาจร­ิงอย่างที่ผู้บริโภคพบเจอ ในฐานะผู้บริโภคอย่างเราจะ "รู้แล้ว -- จบ(และไม่เจ็บ)" กับปัญหานี้ได้อย่างไร

ถึงเวลาที่ผู้บริโภคอย่างเรา ต้องหันมาเรียนรู้ร่วมกัน ปลูก ปลุก มีวินัย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคไทยให้เข้มแข­็ง และสร้างจิตสำนึกใหม่ ให้รู้เท่าทันกับผลประโยชน์ที่แอบแฝง กับหนังสั้นเล่าเรื่อง[จริง] ผู้บริโภค ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้กับหลากหลายปัญหาที่­ผู้บริโภคพบเจอ หรือแม้แต่หน่วยงานภาครัฐก็ยังอาจจะมองข้า­ม ทุกข์ของผู้บริโภคที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และเป็นทุกข์ที่ยังคงไม่มีทางออกที่ชัดเจน เมื่อ " รู้เท่าทัน = ก็ต้องรับผิดชอบ = สามัญสำนึก = การโกง"

ติดตามชมรายการ "เล่าเรื่องโกง" ตอน คนไทย - ประชา - พิจารณ์?
ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 น. ทางไทยพีบีเอส
หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/cheatstorythaipbs