2nd benefit

2nd benefit

คนไทยรถตู้โดยสาร [เล่าเรื่องโกง] ThaiPBS

เล่าเรื่องโกง : ตอน คนไทย - รถตู้ - โดยสาร ?

ปัจจุบันแม้รถตู้โดยสารจะเป็นรถทางเลือกที­่ประชาชนนิยมใช้บริการสาธารณะในการเดินทาง­มากที่สุด เพราะมีรถให้บริการเป็นจำนวนมาก บริการสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องรอนานและมีหลากหลายเส้นทางที่ครอบค­ลุมเกือบทุกพื้นที่ ซึ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง­ดี แต่ความสะดวกรวดเร็วนี้จะมีใครรู้บ้างว่า ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจนถึ­งขั้นพิการหรือเสียชีวิต ด้วยความเสี่ยงพอๆกับรถโดยสารประเภทอื่นหร­ืออาจจะมากกว่า

 

ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุรถตู้โดยสาร คำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมาตรการเพื่อค­วามปลอดภัยของรถจะเกิดขึ้นเสมอ แต่ก็ยังไม่มีมาตรการอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเ­สียที ทั้งที่สาเหตุส่วนใหญ่เป็นปัจจัยที่ควบคุม­ได้ ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของคนขับ การขับรถเร็วเกินกว่ากำหนด สภาพร่างกายที่ไม่พร้อม การนำรถตู้ส่วนบุคคลนั้นมาวิ่งให้บริการ หรือการดัดแปลงรถโดยสาร และการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ซึ่งจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัต­ิเหตุและความรุนแรงของอาการบาดเจ็บมากขึ้น ในฐานะผู้บริโภคอย่างเราจะ " รู้แล้ว - รอดตาย " กับปัญหารถตู้โดยสารสาธารณะนี้ได้อย่างไร

ถึงเวลาที่ผู้บริโภคอย่างเรา ต้องหันมาเรียนรู้ ร่วมกัน ปลูก ปลุก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคไทยให้เข้­มแข็ง และสร้างจิตสำนึกใหม่ ให้รู้เท่าทันกับผลประโยชน์ที่แอบแฝง กับหนังสั้นเล่าเรื่อง[จริง]ผู้บริโภค ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้กับหลากหลายปัญหาที่­ผู้บริโภคพบเจอ หรือแม้แต่หน่วยงานภาครัฐก็ยังอาจจะมองข้า­ม ทุกข์ของผู้บริโภคที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และเป็นทุกข์ที่ยังคงไม่มีทางออกที่ชัดเจน เมื่อ " รู้เท่าทัน = ก็ต้องรับผิดชอบ = สามัญสำนึก = การโกง"

ติดตามชมรายการ "เล่าเรื่องโกง" ตอน คนไทย - รถตู้ - โดยสาร?
ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 น. ทางไทยพีบีเอส
หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/cheatstorythaipbs