2nd benefit

2nd benefit

การเรียกเก็บค่าไฟฟ้า ตอน..ไฟไม่ดับ ปรับไม่ได้

107-600x849

 

ไฟฟ้า คือสิ่งจำเป็นที่เป็นเหมือนปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิต ที่ทุกครัวเรือนมีความจำเป็นต้องใช้

 

กระบวนการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ
1. การผลิตไฟฟ้า
• องค์กรที่รับผิดชอบ คือ “ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” รับผิดชอบ ทั้งกระบวนการผลิตและการจัดหา
2. กระบวนการจัดจำหน่ายไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 องค์กร
• ในกทม. : องค์กรผู้รับผิดชอบคือ “การไฟฟ้านครหลวง”
• ต่างจังหวัด : องค์กรผู้รับผิดชอบคือ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค”


เมื่อมีการใช้ไฟฟ้า ก็ต้องมีการจ่ายค่าไฟฟ้า และการจ่ายค่าไฟฟ้า ปัญหาส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการผิดนัดในการชำระค่าไฟฟ้า ตามมาด้วยการถูกตัดไฟฟ้า เมื่อถูกตัดเวลาผู้บริโภคไปจ่ายค่าบริการ ก็จะถูกเรียกเก็บค่าต่อมิเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก กทม 40 บาท ต่างจังหวัด 107 บาท ส่งผลให้เกิดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ การถูกเก็บต่อมิเตอร์ไฟฟ้าบ่อยครั้ง ดังนั้นผู้บริโภคควรรู้ขั้นตอนระเบียบการเรียกเก็บค่าบริการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ระยะเวลาการออกจดหน่วยไฟฟ้า
• เดือนที่ลงท้ายด้วย “คม” เช่น มกราคม , พฤษภาคม
- เริ่มจดวันที่ 16 ของเดือน
• เดือนที่ลงท้ายด้วย “ยน” เช่น มิถุนายน , กันยายน
- เริ่มจดวันที่ 15 ของเดือน
2. เมื่อจดหน่วยไฟฟ้าเสร็จแล้ว จะมีการแจ้งข่าวกับผู้ใช้บริการ ทั้งทาง SMS และช่องทางอื่นๆ
• แจ้งครั้งแรก
- วันที่ 25 ของทุกเดือน
• แจ้งครั้งที่ 2
- วันที่ 5 ของเดือนถัดไป
• หากผู้บริโภคยังไม่จ่ายค่าบริการ
- วันที่ 7 ของเดือนถัดไป จะมีมาตรการ ตัดกระแสไฟฟ้าทันที

(จำง่ายๆ คือ ให้นับแต่วันเจ้าหน้าที่มาจดหน่วยไฟฟ้า จนถึงวันที่ต้องไปชำระค่าไฟฟ้า รวม 12 วัน)

กรณีการตัดไฟฟ้า ดั่งเดิมจะใช้วิธีมาถอดหม้อมิเตอร์ออกไป แต่เมื่อมีผู้บริโภคร้องเรียนว่าไฟฟ้าไม่มีสิทธิมาถอดเอามิเตอร์ไป เพราะหม้อมิเตอร์ไฟฟ้าถือว่าเป็นของผู้บริโภค ปัจจุบันจึงไม่ค่อยมีการถอดหม้อมิเตอร์แต่ใช้วิธีดึงสายไฟฟ้าออกจากหม้อมิเตอร์แทนการถอดหม้อมิเตอร์เหมือนในอดีต

 

กรณีการเรียกเก็บค่าต่อมิเตอร์ไฟฟ้า (กทม. 40 บาท , ต่างจังหวัด 107 บาท) ฝ่ายจัดเก็บมักจะดูวันเวลาตามที่ระเบียบกำหนดเป็นเกณฑ์สำคัญในการเรียกเก็บ เมื่อเลยวันที่กำหนด ผู้บริโภคจะต้องถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มอีก 40 บาท หรือ 107 บาท แบบอัตโนมัติ ทั้งที่ไฟฟ้ายังไม่ได้ถูกตัดจริง ส่งผลให้มีข้อร้องเรียนเรื่องนี้เข้าที่คณะอนุกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (มี 13 เขตทั่วประเทศ) จำนวนมาก นำไปสู่การผลักดันให้เกิดการจัดเก็บค่าบริการที่เป็นธรรมมาก ส่งผลให้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จึงได้หารือร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จนทำให้เกิดข้อตกลงร่วมกันระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ กกพ. ดังนี้


1. ห้ามมิให้มีการเรียกเก็บค่าต่อมิเตอร์ไฟฟ้ากรณีที่ยังมิได้ถูกตัดไฟฟ้า (ไฟไม่ดับปรับไม่ได้) สรุปคือหากผู้บริโภคออกจากบ้านไปจ่ายค่าไฟฟ้า ไฟที่บ้านยังไม่ถูกตัดหรือไฟยังไม่ดับ ไฟฟ้าจะเรียกเก็บค่าต่อมิเตอร์ไฟฟ้า 40 บาท หรือ 107 บาท ไม่ได้


2. หากถูกเรียกเก็บไปแล้วมารู้สิทธิภายหลัง “สามารถนำใบเสร็จไปขอเงินคืนได้ทันที”


กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการไฟฟ้าสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนไฟฟ้า 1129