2nd benefit

2nd benefit

  • หน้าแรก
  • คู่มือด้านสินค้าและบริการทั่วไป

ประกันภัยทางโทรศัพท์ ยกเลิกอย่างไร

callcenter

ด้วยความต้องการให้ธุรกิจประกันภัยขยายตัวได้รวดเร็ว จึงมีการอนุญาตให้มีการขายประกันภัยทางโทรศัพท์ได้ ความเสี่ยงจึงตามมาที่ผู้บริโภค เมื่อเผลอตกลงรับปากทางโทรศัพท์โดยไม่ตั้งใจไปแล้ว อยากจะเปลี่ยนใจยกเลิก มักถูกปฏิเสธ

“ไม่สามารถยกเลิกได้” ทำให้จำยอมต้องจ่ายค่าประกันไป ความจริงแล้ววิธีการบอกเลิกสัญญาประกันทำได้ไม่ยากตามนี้

1.หากไม่ต้องการทำประกันให้ขอวางสายทันที

2. หากตัวแทนประกันยังตื๊อ ไม่ยอมวางสาย ให้ขอชื่อ-นามสกุล เลขที่ใบอนุญาต และชื่อบริษัทประกัน เพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

3. ก่อนวางสายผู้บริโภคมีสิทธิสอบถามตัวแทนประกันว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคมาได้อย่างไร ซึ่งตัวแทนประกันต้องตอบ

(ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ผ่านทางโทรศัพท์ พ.ศ.2552 ข้อ 9.2)

กรณีเผลอตกลงทำสัญญาไปแล้วทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ต้องการบอกเลิกสัญญาขอเงินคืนในภาย หลัง
1. ถ้ายังไม่ได้รับกรมธรรม์ สามารถบอกเลิกได้ตลอดเวลา

2. ถ้าได้รับกรมธรรม์มาแล้ว สามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ (ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ผ่านทางโทรศัพท์ พ.ศ.2552 ข้อ 9.4.5)

3. วิธีการบอกเลิกกรมธรรม์ที่ได้ผล อย่าใช้ทางโทรศัพท์ ต้องทำเป็นจดหมายบอกเลิกสัญญาส่งเป็นไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไม่ควรบอกเลิกทางโทรศัพท์ทางเดียว เพราะส่วนใหญ่มักไม่ได้ผล (ดูแบบฟอร์มการบอกเลิกสัญญา)

4. หากชำระเป็นเงินสดผู้บริโภคจะต้องได้รับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจำนวน ภายใน 30 วันนับจากวันที่บอกเลิก4. หากชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตหรือหักเงินผ่านบัตรเครดิตไปแล้ว ให้ทำจดหมายขอปฏิเสธการชำระหนี้ และขอเงินที่ได้ชำระไปแล้วคืน ไปยังบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต พร้อมแนบสำเนาจดหมายบอกเลิกสัญญากรมธรรม์ ส่งไปให้ด้วย โดยส่งเป็นไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2542 ข้อ 7 (ข))

5. ผู้บริโภคมีสิทธิร้องเรียน ตัวแทนหรือนายหน้าประกัน และบริษัทประกัน กับ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเป็น นายหน้าประกันชีวิต ตามมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ผ่านทางโทรศัพท์ พ.ศ.2552 ข้อ 6)


หากมีข้อสงสัยขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-248-3734-7 โทรสาร 02-2483733 วันทำการจันทร์-ศุกร์

 

 

 

 

ตัวอย่างหนังสือขอปฏิเสธการชำระหนี้

 

ที่อยู่..............................................................

วันที่ ...........................................

เรื่อง ขอปฏิเสธการชำระหนี้

เรียน กรรมการผู้จัดการ.........ธนาคาร/บริษัทบัตรเครดิต..........................

เอกสารแนบ 1. สำเนาใบแจ้งหนี้ ลงวันที่.........................................

สำเนาเรียน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ด้วยเมื่อวันที่..............................ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว) ................................. ได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญากรมธรรม์เลขที่............................. กับบริษัท .........(บริษัทประกันภัย)......... (ตามเอกสารแนบ) อันเป็นการใช้สิทธิการบอกเลิกสัญญาตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการเสนอ ขายกรมธรรม์ประกันภัย ผ่านทางโทรศัพท์ พ.ศ.2522 ข้อ 9.4.5 นับแต่วันที่.............................. นั้น

ข้าพเจ้า จึงเรียนมายังท่านเพื่อขอปฏิเสธการชำระหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยตามสัญญากรมธรรม์ที่ถูกยกเลิกแล้ว เป็นเงินจำนวน...............................บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และห้ามมิให้ท่านติดตามทวงถามหนี้ในส่วนนี้อีก ในกรณีที่ท่านได้ชำระเงินให้กับบริษัทฯ ไปแล้ว ขอให้ท่านดำเนินการเรียกเงินคืนเข้าบัญชีของข้าพเจ้าด้วย

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(..................................)

ติดต่อประสานงาน : นาย/นาง/นางสาว..........................................................

เบอร์โทรศัพท์ : ………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างหนังสือยกเลิกสัญญากรมธรรม์ประกันภัย

ที่อยู่...........................................

วันที่ ................................................

เรื่อง ขอยกเลิกสัญญากรมธรรม์ประกันภัย

เรียน กรรมการผู้จัดการ ..............(.บริษัทประกันภัย.)....................

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัย เลขที่ 000-xxxx -PAE-xxxxx (หากได้รับแล้ว)

สำเนาเรียน 1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ทั้งนี้เมื่อวันที่........................... ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว) ............................................... ได้ถูกชักชวนให้ซื้อประกันภัยทางโทรศัพท์ จากตัวแทนขายประกันชื่อ.........................................ใบอนุญาตเลขที .....(หากทราบ)................ ของบริษัท ............................................................ โดยมีการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าตอบรับยืนยันข้อมูลส่วนตัวเท่านั้น มิได้ มีเจตนาหรือประสงค์ที่จะทำประกันแต่อย่างใด แต่มาทราบภายหลังว่าการสนทนาดังกล่าวเป็นการตอบรับการทำประกันภัยตามกรมธรรม์เลขที่...............................................(หากได้รับแล้ว)

ข้าพเจ้า จึงเรียนมาเพื่อขอยกเลิกสัญญาดังกล่าว อันเป็นการใช้สิทธิตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการเสนอ ขายกรมธรรม์ประกันภัย ผ่านทางโทรศัพท์ พ.ศ.2522 ข้อ 9.4 และขอปฏิเสธการชำระค่าเบี้ยประกันจำนวน ..........................บาท ที่เรียกเก็บจากบัตรเครดิตของ..............(ธนาคาร)............. หมายเลขบัตร.............................. หรือหากท่านเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันไปแล้ว ขอให้ท่านคืนเงินเข้าบัญชี ของข้าพเจ้าภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับจดหมายฉบับนี้ มิเช่นนั้นข้าพเจ้าจะใช้สิทธิดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นาย.................................)

ติดต่อประสานงาน : นายไม่ทำ ยกเลิกได้

เบอร์โทรศัพท์ : 08X-XXXXXX