2nd benefit

2nd benefit

งบสมทบกองทุนสุขภาพท้องถิ่น กทม. จัดสรรแล้ว 160 ล้าน! วอน กทม.เร่งเครื่องพิจารณาระเบียบ หวังคลอดทันชาวกรุงฯ ใช้ปีหน้า

press 220260 web01

วานนี้ (22 ก.พ.60) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบงกชรัตน์ 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช.) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และองค์กรผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีสภาผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2560 โดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “กองทุนสุขภาพท้องถิ่น พื้นที่กรุงเทพมหานคร” และ “ทิศทางความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและประชาชนในการผลักดันกองทุนสุขภาพท้องถิ่น”  ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคกรุงเทพมหานครเข้าร่วม

         จากความเคลื่อนไหวการจัดตั้งกองทุนสุขภาพท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน เครือข่ายผู้บริโภคได้ร่วมติดตามความคืบหน้าเรื่องการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวมาโดยตลอด ซึ่งมีข้อขัดข้องด้านการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในลักษณะการจัดตั้งกองทุนสุขภาพท้องถิ่น จนเกิดการแก้ไขประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ในประกาศได้เพิ่มเติม องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เช่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ให้เข้าหลักเกณฑ์เพื่อที่จะสามารถสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ ด้วย

         ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติสนับสนุนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ให้สำนักอนามัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนสุขภาพท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จำนวน 160 ล้านบาท ตามหลักการสมทบเงินสนับสนุนกองทุนท้องถิ่น ร้อยละ 60 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557

         รูปแบบโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนฯ ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับกรุงเทพมหานคร และระดับเขต จะมีสัดส่วนใดบ้างนั้น ยังไม่มีความชัดเจนใดๆ 

         ด้านเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคมีข้อเสนอเรื่องกระบวนการได้มาของคณะกรรมการกองทุนฯ ต้องโปร่งใสและมีการเปิดกว้างเข้าถึงทุกกลุ่มของภาคประชาสังคม และจะติดตามความคืบหน้าในเรื่องการจัดตั้งกองทุนสุขภาพท้องถิ่นกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด เพื่อให้คลอดออกมาทันใช้ภายในปีงบประมาณ 2561 นี้