2nd benefit

2nd benefit

เวทีวิชาการ: “8 ปี บทเรียนการใช้กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค”

ppt cover 5 JUL 2016 3072016120700 web

นับวันปัญหาผู้บริโภคในปัจจุบันมีกลไกที่สลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น มีการแข่งขันกันสูง และมีการนำความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ อันเกี่ยวเนื่องกับการผลิตจำหน่ายและการบริการที่มากขึ้น ขณะที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของคุณภาพสินค้าหรือการบริการ ทำให้ผู้บริโภคยังคงถูกเอารัดเอาเปรียบ ขาดข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ และเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น กระบวนการในการเรียกร้องค่าเสียหายต้องใช้เวลานานและสร้างความยุ่งยากให้แก่ผู้บริโภคที่จะต้องพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงต่างๆ อีกทั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีสูง ผู้บริโภคจึงตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบผู้ประกอบการอยู่ตลอด จนเป็นที่มาของการตราพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  23 สิงหาคม 2551 อันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคโดยเฉพาะ มีกระบวนการพิจารณาที่เหมาะสมในการคุ้มครองผู้บริโภคและ ให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ

         กว่า 8 ปีแล้วที่กฎหมายได้มีผลบังคับใช้ ประชาชนในฐานะผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิได้ใช้กฎหมายฉบับนี้ แต่กลับพบว่านับแต่ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ ผู้ใช้สิทธิตามกฎหมายฉบับนี้ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 คือผู้ประกอบการ ห้างร้าน บริษัท ฯลฯ ที่ใช้สิทธิไล่เบี้ยประชาชนผู้บริโภค และมีผู้บริโภคจำนวนไม่มากนักที่ใช้สิทธิปกป้องตนเองตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ อีกทั้งผู้บริโภคที่ใช้สิทธิเองต่างพบเจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เช่น ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องมีทนายความในการดำเนินคดี, ความล่าช้าในการวินิจฉัยของศาล, การพิจารณาคดีในระบบไต่สวนของศาล, การมีเจ้าพนักงานคดีที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย, การไม่ได้รับการยกเว้นค่านำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องในศาลชั้นต้น เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการใช้สิทธิของผู้บริโภคตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้

         มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้เล็งเห็นถึงความเหตุผลความสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ กว่า 8 ปี ของ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ที่จะยังประโยชน์ต่อการใช้สิทธิของประชาชนในฐานะผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ จึงได้จัดให้มีเวทีวิชาการ ในหัวข้อ “8 ปี บทเรียนการใช้กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค” เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้สิทธิเรียกร้องความเป็นธรรมผ่านกระบวนการพิจารณาคดีทางแพ่งที่เป็นคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดการ เวทีวิชาการ
“8 ปี บทเรียนการใช้กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค”
วันอังคารที่ 5 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 สภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 08.30 - 09.30 น  ลงทะเบียน รับเอกสาร
 09.30 - 09.50 น  สรุปภาพรวมการดำเนินคดีผู้บริโภคของศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
 09.50 – 10.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
 10.00 – 12.00 น. 

 เสวนาวิชาการ : 8 ปี บทเรียนการใช้กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

 • เลขาธิการศาลยุติธรรม หรือผู้แทน*

 • นายกสภาทนายความ หรือผู้แทน* 

 • เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือผู้แทน* 

 • นายกแพทยสภา หรือผู้แทน* 

 • ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
  ศาสตราภิชาน มหาวิทยาลัยรังสิต
  (นำเสนอโดยคลิปวีดีโอ)

 • นางสาวปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา
  ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ 

 • ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 

 • ตัวแทนผู้บริโภคที่ฟ้องคดีผู้บริโภค*

 ผู้ดำเนินรายการ ผศ.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ
 รองประธานคณะกรรมการ องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.)

 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
 หมายเหตุ * วิทยากรอยู่ระหว่างประสาน

 

* * * * * * * * *