2nd benefit

2nd benefit

ประกวดข่าว-สารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2558

ประกาศคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช.)

เรื่อง การประกวดข่าว-สารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี พ.ศ. 2558

คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน ถือกำเนิดจากองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดกระบวนการคัดเลือกและจัดตั้งคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน เพื่อนำร่องดำเนินงานตามภารกิจที่กำหนดไว้ใน (ร่าง) พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2550 มาตรา 61 

ในวันที่ 30 เมษายนของทุกปีถูกกำหนดให้เป็น ‘วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย’ คณะกรรมการองค์การอิสระฯ ได้เห็นถึงความสำคัญของวันดังกล่าวจึงได้ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จัดงานสมัชชาผู้บริโภค ประจำปี 2559 ขึ้น และจะจัดการประกวดข่าว-สารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี พ.ศ. 2558 เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบโล่รางวัลแก่เจ้าของผลงานผู้ชนะเลิศการประกวด

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้สื่อมวลชนทำข่าว-สารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภค มีการพัฒนาความคิดและเป้าหมายในการทำงาน โดยเน้นการผลิตข่าว-สารคดีเชิงข่าวที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้น

2.  เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้สื่อมวลชนทำข่าว-สารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภคมีจิตสำนึก รวมทั้งให้ความสำคัญกับเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อมวลชนในการผลิตข่าว

3.  เพื่อส่งเสริมกำลังใจให้สื่อมวลชนที่ทำข่าว-สารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภค

 

 

รางวัล แบ่งรางวัลเป็น 2ประเภท จำนวน 6 รางวัล ดังนี้

•  ประเภทข่าว 3 รางวัล ได้แก่

    -  โล่เกียรติคุณ ข่าวการคุ้มครองผู้บริโภค ประเภทสื่อโทรทัศน์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2558

    -  โล่เกียรติคุณ ข่าวการคุ้มครองผู้บริโภค ประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2558

    -  โล่เกียรติคุณ ข่าวการคุ้มครองผู้บริโภค ประเภทสื่อออนไลน์เยี่ยม ประจำปี 2558

•  ประเภทสารคดีเชิงข่าว 3 รางวัล ได้แก่

    -  โล่เกียรติคุณ สารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภค ประเภทสื่อโทรทัศน์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2558

    -  โล่เกียรติคุณ สารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภค ประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2558

    -  โล่เกียรติคุณ สารคดีข่าวการคุ้มครองผู้บริโภค ประเภทสื่อออนไลน์เยี่ยม ประจำปี 2558

 

ลักษณะของข่าว-สารคดีเชิงข่าว

ข่าว ได้แก่ การนำเสนอเนื้อหาประเด็นใหม่ๆ ไม่ใช้การเสนอข่าวโดยใช้แหล่งข่าวเพียงแหล่งเดียวหรือข่าวจากการแถลงข่าวเท่านั้น อีกทั้งต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้า วิจัยในระยะยาวด้วยความทุ่มเททั้งเวลาและความพยายาม และเป็นเรื่องราวที่มีคุณค่า เกิดผลกระทบต่อสังคม นอกจากนี้ ยังควรเป็นข่าวที่ทำขึ้นใหม่โดยเพิ่มเติมความรู้ในสิ่งที่ทราบกันอยู่แล้ว เช่น อธิบายปัญหาผู้บริโภคที่มีความซับซ้อน ฯลฯ

สารคดีเชิงข่าว ได้แก่ ข่าวที่ถูกนำเสนอในรูปแบบของสารคดีที่มีความหลากหลายทั้งในด้านความลุ่มลึกของเนื้อหา การสอดแทรกข้อมูลที่บอกถึงภูมิหลังที่มาของเรื่อง ทำให้เห็นแง่มุมต่างๆ เช่น การส่งเสริมให้ผู้บริโภคตระหนักถึงสิทธิของตน รวมไปถึงการแสดงเนื้อหาให้สอดคล้องกับปัญหาผู้บริโภคที่เผชิญในปัจจุบันของประเด็นข่าว การใช้ภาษาบรรยาย ภาพและเสียงประกอบ (กรณีโทรทัศน์) ได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน โดยนำเสนออย่างสร้างสรรค์ สารคดีเชิงข่าวดังกล่าว จะต้องยึดหลักการเบื้องต้นของการนำเสนอข่าว ได้แก่ องค์ประกอบด้านแหล่งข่าวที่ต้องมีความรอบด้าน ทันต่อเหตุการณ์ มีผลกระทบ

เรื่องที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 7 ประเด็น ได้แก่

1.  การเงินการธนาคาร ได้แก่ หนี้นอกระบบ หนี้ในระบบ (บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล ฯลฯ) ดอกเบี้ยแพง สัญญากู้ยืม การเก็บค่าธรรมเนียม ขายประกันทางโทรศัพท์ ประกันผู้สูงอายุเงื่อนไขไม่ครอบคลุมหลอกลวงประชาชน ประกันภัยรถยนต์เกิดอุบัติเหตุไม่จ่ายค่าสินไหม ฯลฯ

2.  อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บ้าน คอนโดฯ หรือที่อยู่อาศัย ชำรุด ไม่ได้มาตรฐาน สร้างไม่เสร็จตามสัญญา ยกเลิกสัญญาแต่ไม่คืนเงินประกัน ฯลฯ

3.  บริการสาธารณะ ได้แก่ น้ำมันแพง น้ำประปาไม่ได้คุณภาพหรือราคาแพง ไฟฟ้าแพง รถโดยสารไม่ปลอดภัย

4. บริการสุขภาพ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลแพง ใช้สิทธิไม่ได้, ได้รับความเสียหายจากการใช้บริการทางการแพย์, คุณภาพบริการไม่ได้มาตรฐาน

5. สินค้าและบริการทั่วไป ได้แก่ สินค้าไม่ได้มาตรฐาน สินค้าชำรุด บริการไม่ได้มาตรฐาน

6. สื่อและโทรคมนาคม ได้แก่ ค่าโทรศัพท์แพง โปรโมชั่นไม่เป็นธรรม โฆษณาหลอกลวง/เกินจริง ฯลฯ

7. อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ นมหมดอายุ อาหารปลอม/เจือปน ยาแพง ผูกขาด สิทธิบัตร ฯลฯ

 

หลักเกณฑ์ในการตัดสินสารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภคยอดเยี่ยม

พิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ ของสารคดีเชิงข่าวที่ส่งเข้าประกวด ดังต่อไปนี้

1.  คุณค่าของข่าว-สารคดีเชิงข่าว

     1.1  ความมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อประเทศชาติและประชาชน

            -  สร้างสรรค์สังคม โดยส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคมไทย

            -  ให้แง่คิด เตือนใจ เตือนภัย ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง

      1.2  รักษาสิทธิ เสรีภาพ และความเป็นธรรมในสังคมไทย

            -  ทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่เฝ้าคอยระแวดระวังในการรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

            -  ปกป้องให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในสังคมไทย

      1.3  ความมีจริยธรรมในการเสนอสารคดีเชิงข่าว

             -  มีความรับผิดชอบ

             -  มีความสุภาพ ซื่อสัตย์

             -  ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสาธารณประโยชน์

2.  คุณภาพของข่าว และสารคดีเชิงข่าว

     2.1  ความสมบูรณ์ : เนื้อหาสาระมีความสมบูรณ์ มีความต่อเนื่อง และสื่อความหมายได้ชัดเจน

     2.2  ความถูกต้อง : ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น , ไม่มีการบิดเบือนข้อมูล

     2.3  ความสมดุลและเที่ยงธรรม : ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่ตกเป็นข่าว

     2.4  ความทันสมัย : มีความฉับไว ทันต่อเหตุการณ์

 

การส่งผลงานเข้าประกวด

1.  การผลิต จะต้องเป็นข่าว-สารคดีเชิงข่าวที่ผู้สื่อข่าวในสำนักพิมพ์หรือสถานีเป็นผู้ดำเนินการผลิตเอง ทั้งนี้สำนักพิมพ์หรือสถานีที่ส่งข่าวเข้าประกวดต้องจดทะเบียนในประเทศไทยและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข่าวนั้นๆ ด้วย

2.  ช่วงเวลาของข่าว-สารคดีเชิงข่าว จะต้องเป็นข่าวที่เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์หรือออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์หรือเคเบิลทีวี หรือออกอากาศทางวิทยุ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ ในประเทศไทย ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

3.  ต้องส่งผลงาน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยผู้จัดส่งผลงานเข้าประกวดแต่ละสถานีหรือแต่ละสำนักข่าว กรุณาดำเนินการดังนี้

     3.1  ทำจดหมายนำส่งข่าว-สารคดีเชิงข่าวที่เข้าประกวด แจ้งจำนวนเรื่อง ชื่อเรื่อง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประสานงาน ในการนี้ให้ผู้บริหารสถานีหรือบรรณาธิการข่าวลงนามในจดหมายดังกล่าวมาด้วย

     3.2  กรณีส่งผลงานประเภทสื่อโทรทัศน์ และ ประเภทวิทยุ ให้จัดส่งเป็น DVD สกุลไฟล์ .mov .avi จำนวน 10 ชุดต่อรายการที่ส่งประกวด

     3.3  กรณีส่งผลงานประเภทหนังสือพิมพ์ และ ประเภทออนไลน์ ให้จัดส่งเป็น DVD สกุลไฟล์ .pdf จำนวน 10 ชุดต่อเรื่องที่ส่งเข้าประกวด

     3.4  ให้แนบรายละเอียดต่างๆ ของข่าว-สารคดีเชิงข่าวแต่ละรายการที่ส่งเข้าประกวด จำนวน 10 ชุด/รายการ ได้แก่

            -  บทคัดย่อสรุปเรื่องราว วันเวลาที่เกิดขึ้น วันเวลาที่นำเสนอ (ตีพิมพ์ ออกอากาศ)

            -  วัตถุประสงค์ที่จัดทำข่าว-สารคดีเชิงข่าวชิ้นนี้

            -  คุณค่าต่อสังคมของข่าว-สารคดีเชิงข่าวชิ้นนี้

      3.5  ส่งผลงานพร้อมเอกสารแนบรายละเอียด ข้อ 3.1 - 3.4 ทาง

             • ไปรษณีย์ : คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน อาคารสำนักงานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

4. การตัดสินข่าว-สารคดีเชิงข่าวที่ส่งเข้าประกวด คณะกรรมการประกวดข่าว-สารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภค จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินตามกรอบหลักเกณฑ์ในการตัดสิน และถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สุด

เพิ่มเติมข้อมูลที่ : น.ส.สุพัตรา จันทร์เรือง โทร. 097-2394156 , 098-0627092 , 02-248-3737 ต่อ 124 โทรสาร. 02-248-3733 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปิดรับผลงานภายในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศผลและมอบรางวัลภายในงานสมัชชาผู้บริโภคไทยประจำปี 2559 วัน เวลา สถานที่ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง