2nd benefit

2nd benefit

เครือข่ายปฏิรูปพลังงานไทย หนุนมติ สปช.ให้ชะลอการเปิดสัมปทานรอบที่ 21 แนะใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตแทนระบบสัมปทาน