2nd benefit

2nd benefit

เตรียมยื่นจัดตั้ง ‘สภาองค์กรของผู้บริโภค’ หลังองค์กรผู้บริโภคผ่านการจดแจ้งฯ ครบ 150 องค์กรแล้ว

law150

องค์กรผู้บริโภคผ่านการจดแจ้งฯ ครบ 150 องค์กร เตรียมตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค เพื่อยกระดับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคต่อไป

        จากการที่องค์กรผู้บริโภคพยายามผลักดันให้มีตัวแทนของผู้บริโภคที่มาจากผู้บริโภคอย่างแท้จริง ตั้งแต่ยุครัฐธรรมนูญปี 2540 จนกระทั่งแนวคิดเกี่ยวกับองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคได้ถูกบัญญัติลงใน มาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 จากนั้นจึงมีการจัดทำร่างและปรับแก้กฎหมายดังกล่าวอยู่หลายครั้ง จนผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ในชื่อ “พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562” (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 22 ปี เส้นทางสภาองค์กรของผู้บริโภค : การต่อสู้ของผู้บริโภคเพื่อให้มีตัวแทนระดับประเทศ) และได้มีการเปิดรับจดแจ้งองค์กรผู้บริโภคเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นั้น
        ล่าสุด (1 ตุลาคม 2563) สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 มีองค์กรผู้บริโภคที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรผู้บริโภคตามเกณฑ์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เป็นจำนวน 155 องค์กรแล้ว ซึ่งสำคัญมาก เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคกำหนดให้องค์กรผู้บริโภคที่ผ่านการจดแจ้ง 150 องค์กรสามารถเข้าชื่อร่วมกันจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคได้ เพราะฉะนั้น 155 องค์กรที่ผ่านการจดแจ้งจึงสามารถไปริเริ่มเป็นผู้ก่อการจัดตั้ง ‘สภาองค์กรของผู้บริโภค’ ได้
        “นี่คือสิ่งที่พวกเราผลักดันกันมากว่า 20 ปี ตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี 2540 วันนี้เลยรู้สึกดีใจมากที่ผู้บริโภคจะมีตัวแทนที่มาจากผู้บริโภคอย่างแท้จริง จึงอยากเชิญชวนองค์กรผู้บริโภคที่อยู่ทั่วประเทศให้มาร่วมไม้ร่วมมือกัน จัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคเพื่อที่จะเป็นผู้แทนในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ทั้งนี้ อยากให้ผู้บริโภคช่วยกันติดตาม มีส่วนร่วม และสนับสนุนสภาองค์กรฯ รวมทั้งช่วยกันติดตามว่าจะสามารถจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคได้ภายใน 30 วันตามที่กฎหมายออกแบบไว้หรือไม่” สารี กล่าว
         สุภาพร ถิ่นวัฒนากูล คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน ระบุว่า วันนี้น่าจะเป็นวันหนึ่งที่เราต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ หลังจากที่รอมา 23 ปี และอีกไม่กี่วันหลังจากนี้ พวกเรา 155 องค์กรจะรวมตัวกันไปที่สปน. เพื่อเตรียมจดแจ้งและขึ้นทะเบียนเป็นสภาองค์กรของผู้บริโภค ทั้งนี้ต้องขอบคุณสปน. ที่เห็นความตั้งใจ และหวังว่าสปน. จะเป็นแนวร่วมที่ดีที่ช่วยสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ต่อไป
         โสภณ หนูรัตน์ นักวิชาการด้านกฎหมาย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ความสำคัญของกฎหมายนี้ ไม่ได้อยู่ที่การจัดตั้งสภาองค์กรฯ ขึ้นมา แต่อยู่ที่การทำให้มีตัวแทนผู้บริโภคทั้งในระดับชาติและระดับย่อยๆ ด้วย ซึ่งสภาที่เกิดก็จะทำหน้าที่ในการให้ความเห็นเมื่อมีการร่างกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้บริโภค รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสินค้า ตรวจสอบสินค้า ตรวจสอบการกระทำที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค และช่วยสนับสนุนผู้บริโภคให้สามารถแก้ปัญหา ฟ้องคดี และสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรผู้บริโภคด้วย

พระราชบัญญัติ การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562  http://www.indyconsumers.org/main/information/law/1212-620519-tcc.html

Tags: สภาองค์กรผู้บริโภค