2nd benefit

2nd benefit

สิ่งที่ควรศึกษาก่อนซื้ออาคารชุด

howto-buy1

ก่อนจะซื้ออาคารชุดดีๆสักห้อง นอกจากเลือกทำเลดีๆ หรือวางแผนบริหารการเงินผ่อนชำระแล้ว สิ่งต่างๆที่จะบอกเหล่านี้ก็สำคัญ

howto-buy2 

สามารถสืบค้นรายละเอียดของบริษัทผู้พัฒนาโครงการได้ โดยนำข้อมูล ชื่อ, เลขที่นิติบุคคล เข้าไปสืบค้นที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจ เพื่อทราบว่าผู้พัฒนาโครงการเป็นใคร (ตัวกรรมการ) ทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ (พอไหมที่จะมาพัฒนาโครงการระดับนี้ มูลค่าโครงการคำนวณจากจำนวนห้อง x ราคาขาย x 1.4 โดยประมาณ) ทำธุรกิจนี้มานานหรือยัง

นอกจากนี้ยังสามารถนำเลขที่โฉนดซึ่งจะปรากฏในสื่อโฆษณาเสมอๆ ไปหาข้อมูลว่ามีสภาวะอย่างไร ปลอดภาระหรือว่าจดจำนองกับสถาบันการเงินใดหรือไม่ออ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะสามารถประเมินความสามารถและความมั่นคงของผู้พัฒนาโครงการได้ระดับหนึ่ง รวมถึงยังต้องสืบค้นที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ว่าผู้พัฒนาโครงการรายนี้ มีประวัติเรื่องร้องเรียนหรือไม่อย่างไร

 

howto-buy3

เนื่องจากอาคารชุดในขณะเริ่มต้นโครงการจะเกี่ยวข้องกับกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม, พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และเมื่อก่อสร้างจนแล้วเสร็จ สามารถโอนห้องชุดแรกให้กับผู้จะซื้อได้จึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอาคารชุดภายใต้ พ.ร.บ. อาคารชุด ต่อไป ดังนั้นผู้บริโภคต้องทราบว่ากฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์อะไรไว้บ้าง กำหนดให้ต้องทำ ต้องมีอะไร อย่างไรบ้าง ต้องมีระบบสาธารณูปโภคระบบดับเพลิง ฯลฯ หรือไม่อย่างไร และเมื่อผู้จะซื้อรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมาแล้วก็มีหน้าที่และสิทธิต่าง ๆ ตาม พรบ.อาคารชุด

howto-buy4

เนื่องจาก พ.ร.บ. อาคารชุด (ฉบับที่ 4) กำหนดให้กรมที่ดินออกแบบสัญญามาตรฐาน เพื่อใช้จะซื้อจะขายห้องชุด ดังนั้น สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อช.22) จะต้องทำแบบมาตรฐานเท่านั้น (ซึ่งจะแตกต่างจากการควบคุมสัญญาของ สคบ.) ส่วนที่แตกต่างจากตัวสัญญามาตรฐาน (อช.22) จะต้องเป็น เอกสารแนบท้ายสัญญา ไม่สามารถไปตัดหรือเพิ่มในตัวสัญญามาตรฐานได้ และโฆษณา ประชาสัมพันธ์ใดๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจะซื้อจะขายฯ ด้วย

howto-buy5

 

ตามปรกติผู้พัฒนาโครงการจะทำข้อตกลงทุกๆ อย่างเป็นลายลักอักษรทั้งหมด ตั้งแต่สัญญาจอง สัญญาจะซื้อจะขาย หนังสือแจ้งเรื่องขัดข้อง หรือเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น ขยายเวลาก่อสร้าง เปลี่ยนวัสดุก่อสร้าง แจ้งให้ไปรับโอนห้องชุด ฯลฯ แต่ทางฝั่งผู้จะซื้อส่วนใหญ่ไม่จัดทำเป็นเอกสารลายลักอักษรใดๆ ในข้อตกลงที่ได้เจรจากับผู้จะขาย ดังนั้น หากมีปัญหาก็จะขาดหลักฐานที่น่าเชื่อถือในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง

 

ซื้ออาคารชุดอย่างอุ่นใจ = รู้จักผู้ขาย เรียนรู้กฎหมาย ใส่ใจสัญญา ไป-มา ด้วยอักษร