2nd benefit

2nd benefit

ใช้รถทัวร์และรถตู้อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด

covid and van OK

Tags: รถทัวร์, รถโดยสารสาธารณะ, รถตู้, การเข้าถึงวัคซีนโควิดเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนตามรัฐธรรมนูญ, โควิด19