2nd benefit

2nd benefit

สารีเรียกร้อง สบส.ต้องหยุดเข้าข้าง รพ.เอกชน ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่

 

590514 medical
น.ส.สารี  อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เรียกร้อง สบส.ต้องหยุดเข้าข้าง รพ.เอกชน ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่  พร้อมเรียกร้องปลัดกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขช่วยจัดการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ด้วยที่ทำนอกเหนืออำนาจหน้าที่ตนเอง ก้าวก่าย แทรกแซงงานของหน่วยงานอื่น ทำให้หน่วยงานรัฐอื่น ปฏิบัติงานไม่ได้  ขาดความอิสระในการไปทำหน้าที่ของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ส่งผลต่อการคุ้มครองผู้บริโภค และไม่สามารถตรวจสอบได้เต็มที่ตามอำนาจมาตรา 29 ของพรบ.

มาตรา 29 ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจดําเนินการใด ๆ โดยจงใจที่จะทําให้ราคาตํ่าเกินสมควร หรือสูงเกินสมควร หรือทําให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการใด
คณะกรรมการอาจกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถือว่าเป็นการทําให้ราคาต่ำเกินสมควร หรือสูงเกินสมควร หรือทําให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการใดก็ได้ หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 41 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 29 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ