2nd benefit

2nd benefit

  • หน้าแรก
  • ด้านอาหาร ยา หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กฎหมายเกี่ยวข้องกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพมีอะไรบ้าง?

law14

การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากเป็น

     -  การโฆษณายา ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510หมวด 11 การโฆษณา 88 - 90 ทวิ  ลิงก์กฎหมายเพิ่มเติม  https://bit.ly/3rcqTSW

     -  การโฆษณาอาหาร เป็นไปตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 40 และ 41 ลิงก์กฎหมายเพิ่มเติม https://bit.ly/2NBTPVM

     -  การโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ต้องกระทำภายใต้ความในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 หมวด 7 การโฆษณามาตรา 56-60 ลิงก์กฎหมายเพิ่มเติม  https://bit.ly/3r9Fi2a

     -  การโฆษณาเครื่องสำอาง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 หมวด 6 การโฆษณา มาตรา 41 - 46 ลิงก์กฎหมายเพิ่มเติม  https://bit.ly/3bWfy2G

     -  การโฆษณาทางสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาม พ.ศ. 2553 มาตรา 31 ลิงก์กฎหมายเพิ่มเติม https://bit.ly/3kt3sC7

Lawfa 1

Tags: โฆษณาเกินจริง, อนุกรรมการด้านอาหารยาผลิตภัณฑ์สุขภาพ, กฎหมายโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ, ผลิตภัฑ์สุขภาพ