2nd benefit

2nd benefit

รายงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านที่อยู่อาศัย ประจำปี 2560 - 2561

pic reporthome

 

            วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมปัจจุบันมักขึ้นอยู่และแปรเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม ภาพที่เห็นค่อนข้างเด่นชัดในวิถีการดำเนินชีวิต น่าจะได้แก่เรื่องที่อยู่อาศัย ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่พื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ความเจริญก้าวหน้าในลักษณะเมืองทำให้เกิดสิ่งปลูกสร้างมากมาย เพื่อสนองความต้องการของผู้คนในวัตถุประสงค์ต่างๆกัน ดังนั้นจึงเกิดการขยายเมืองออกไปในทางแนวราบและการขยายตัวอันมีลักษณะเป็นการก่อสร้างสูงขึ้นในแนวดิ่ง ที่เรียกว่า อาคารชุดหรือมักนิยมเรียกกันว่าคอนโดมิเนียม

   อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะของการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในภายใต้ภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน จึงทำให้เกิดปัญหาเกิดปัญหาในด้านที่อยู่อาศัยหลายประเด็นปัญหาที่มีการร้องเรียนและข้อโต้แย้งหรือข้อหารือ รวมทั้งความตื่นตัวของภาครัฐที่ให้ความสำคัญมากขึ้นในการดูแลผู้บริโภคโดยเฉพาะการออกกฎหมายมากำกับธุรกิจอาคารเช่าที่อยู่อาศัย เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมด้านสัญญา

       ปัญหาดังกล่าวมีผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ประกอบการ ฝ่ายผู้บริโภค หรือฝ่ายรัฐ รวมทั้งทำให้เกิดเป็นปัญหาอุปสรรคที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากสภาพปัญหาดังกล่าวทางคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน ด้านที่อยู่อาศัยจึงได้รวบรวมสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคในการที่จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยต่อไปในอนาคต