2nd benefit

2nd benefit

พลังผู้บริโภคชะลอรัฐเสียค่าโง่ทางด่วน

590524 way
จากกรณีที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีมติฟ้องศาลปกครองกลาง เพื่อชะลอการจ่ายเงิน ๘,๑๐๐ ล้านบาท หลังอนุญาโตตุลาการสั่งให้การทางพิเศษฯ จ่ายเงินบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด หรือ BEM กรณีการตีความการขึ้นค่าผ่านทางที่แตกต่างกันนั้น เนื่องจากสำนักงานอัยการสูงสุด คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญา และเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทนั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙) คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบตามที่การทางพิเศษฯ ได้รายงานแล้ว โดย ครม.เห็นว่าให้เป็นสิทธิของหน่วยงานต้นสังกัดโดยตรงในการปกป้องผลประโยชน์ ของประเทศชาติ

ด้านนางสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่าจะติดตาม เรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เพราะการตีความขึ้นค่าผ่านทางนั้นมีผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างมาก และอาจยื่นเรื่องร้องสอดต่อไป

“การที่ผู้บริโภคออกมาจับตามมติ ครม.ครั้งนี้ถือเป็นการแสดงพลังของผู้บริโภคในการพิทักษ์สิทธิของตัวเอง ซึ่งมีผลต่อนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค และทางมูลนิธิฯ จะติดตามการเดินหน้าฟ้องคดีอย่างใกล้ชิด” นางสาวสารีกล่าว