2nd benefit

2nd benefit

สภาองค์กรของผู้บริโภค ยืนยันรถไฟฟ้า 25 บาททำได้จริง

tcc3

สภาองค์กรของผู้บริโภค ยืนยันรถไฟฟ้า 25 บาททำได้จริง หวังประชาชนใช้กลไกสภาองค์กรของผู้บริโภคเป็นตัวแทนผู้บริโภค ในทุกด้าน พร้อมเสนอเดินหน้านโยบายขนส่งมวลชนทุกคนขึ้นได้ มีความเป็นธรรม ปลอดภัยทั่วประเทศในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย

วันนี้ (29 เมษายน 2564) สภาองค์กรของผู้บริโภค ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ผู้แทนองค์กรผู้บริโภค ผู้แทนเครือข่าย 9 ด้าน ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้หญิง แรงงาน เกษตรกร ชุมชนแออัด ผู้ป่วยเรื้อรัง ชนเผ่า
ผู้พิการ ผู้แทนเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชนอื่น ๆ ผู้แทนเครือข่ายนักวิชาการ
จัดประชุม เนื่องในโอกาสวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย (30 เมษายน ของทุกปี) การออกแบบเมืองทำให้คนส่วนใหญ่อยู่นอกเมือง รวมถึงยังมีการบริการขนส่งมวลชนที่จำกัดและราคาแพง ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงต่อวันในการใช้บริการขนส่งมวลชน นอกจากนี้ยังส่งผลต่อปัญหาคุณภาพอากาศ ปัญหาคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน สภาองค์กรของผู้บริโภคจึงมีข้อเสนอต่อรัฐบาลให้คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในบริการขนส่งมวลชน ดังนี้

           1. บริการขนส่งมวลชน เป็นบริการสาธารณะ และ เป็นสิทธิของประชาชนที่ทุกคนต้องขึ้นได้ รวมทั้งยุติการแบ่งชนชั้นในการใช้บริการขนส่งมวลชน พร้อมปรับปรุงให้ขนส่งมวลชนแต่ละประเภทสนับสนุนกันและกันในการให้บริการแบบไร้รอยต่อ รวมถึงพัฒนาทางเท้าที่สะดวกสามารถเดินได้จริงในทุกพื้นที่
ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานของบริการขนส่งมวลชนให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ
           2. เสนอรัฐบาลจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น การศึกษา การสาธารณสุข การขนส่งมวลชน โดยขอให้รัฐบาลสร้างถนนเท่าที่จำเป็น และนำเงินเหล่านั้นมาใช้ในการปรับปรุงบริการขนส่งมวลชนให้เชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อในทุกจังหวัด และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดตั้งแต่คนออกจากบ้านจนถึงใช้บริการขนส่งมวลชน
           3. เร่งดำเนินการให้มีรถบริการขนส่งมวลชนครอบคลุมทั่วประเทศ ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย สะอาด เป็นธรรม มีอุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้ และเร่งจัดการรถตู้โดยสารที่หมดอายุหรือเกิน 10 ปี รวมทั้งดำเนินการกับรถจักรยานยนต์ที่ไม่มีหมวกกันน็อคให้ผู้โดยสาร ทำให้รถเมล์จอดตรงป้ายเทียบฟุตบาท และจัดการรถเมล์ที่จอดเลนที่สอง นอกจากนี้ในเรื่องการบริการนั้นก็ควรเร่งดำเนินด้วยเช่นเดียวกัน อาทิ
ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะมีจิตใจให้บริการ รวมถึงมีคุณภาพในการบริการสำหรับกลุ่มเฉพาะ เช่น
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
           4. เร่งดำเนินการบัตรใบเดียวใช้กับบริการขนส่งมวลชนทุกประเภท เช่น รถเมล์ รถตู้ รถไฟฟ้า และต้องดำเนินการทั่วประเทศ รวมทั้งสนับสนุนราคารถไฟฟ้า 25 บาทตลอดสาย เสนอยุติการต่อสัญญาสัมปทานล่วงหน้ารถไฟฟ้าสีเขียว เพื่อทำให้ราคา 25 บาท เป็นได้จริง โดยมีเหตุผลรองรับอย่างน้อย 3 ประการ
             4.1 จากตัวเลขของกระทรวงคมนาคมที่ได้เสนอราคาของระบบสายสีเขียวอยู่ที่ 49.83 บาทต่อเที่ยว ซึ่งจะทำให้สายสีเขียวนี้มีกำไรถึง 380,200 ล้านบาทเมื่อหมดสัมปทานในปี 2602 สภาองค์กรของผู้บริโภคเสนอให้ลดค่าโดยสารลงร้อยละ 50 คือ 25 บาทต่อเที่ยว ยังทำให้ กทม. มีกำไรสูงถึง 23,200 ล้านบาท
             4.2 รายได้สายสีเขียวที่ใช้ในการคำนวณเพื่อต่อสัญญาสัมปทานล่วงหน้าเพียง 30,000 ล้านบาทต่อปี แต่จากรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท พบว่า บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงาน 39,937 ล้านบาท จากการขนส่ง 32,076 ล้านบาท จากสื่อโฆษณา 5,735 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 8,817 ล้านบาท
             4.3 ล่าสุด นักวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้คำนวณต้นทุนการเดินรถไฟฟ้าต่อคน
ต่อเที่ยว ไม่เกิน 17.01 บาทเท่านั้น
          5. ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดบริการขนส่งมวลชนในทุกประเภท
ทุกระดับ หรือ การจัดทำความเชื่อมโยงของบริการขนส่งมวลชนในทุกด้านทุกระบบทุกประเภท รวมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดทำสัญญาสัมปทานของรัฐกับเอกชนที่ปัจจุบันไม่เปิดเผยข้อมูล ไม่โปร่งใส ไม่มีสาวนร่วมและสร้างภาระให้กับผู้บริโภค
          และ 6. ขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคและจัดการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น การปฏิเสธผู้โดยสารของแทกซี่มิเตอร์ การดำเนินการเมื่อมีการคุกคามทางเพศในบริการขนส่งมวลชน รวมทั้งจัดให้มีบริการที่จำเป็นในบริการขนส่งมวลชน เช่น ห้องน้ำที่สะอาดปลอดภัยให้ประชาชนที่ท่าเรือ สถานีรถไฟและรถไฟฟ้าเป็นต้น เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพของประชาชน

วันคุ้มครองผู้บริโภคปีนี้จึงถือเป็นเหตุพิเศษ เพราะเป็นปีที่ประเทศไทยมีกลไกที่สำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคโดยผู้บริโภคของผู้บริโภคได้เกิดขึ้น คือ สภาองค์กรของผู้บริโภค ที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้บริโภคที่กำหนดไว้ในมาตรา 14 ให้สภาองค์กรของผู้บริโภค เป็นตัวแทนผู้แทนผู้บริโภคและมีอำนาจคุ้มครองพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคในทุกด้าน รวมทั้งเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคต่อคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

ท้ายที่สุด ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคน ทุกครอบครัว ที่ประสบความทุกข์จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด - 19 ในรอบที่สามนี้ จึงขอถือโอกาสนี้แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมดและขอให้ทุกคนปลอดภัยจากการระบาดของเชื้อโควิด - 19

tcc1           

tcc2

Tags: องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค , สิทธิผู้บริโภค , ขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้, สภาองค์กรของผู้บริโภค, 25บาททำได้จริง