2nd benefit

2nd benefit

เอกสารเผยแพร่อื่นๆ

การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสื่อและโทรคมนาคม ประจำปี 2560 - 2562

pic tot
เนื้อหาหลักในเอกสารประกอบไปด้วย 3 ส่วน
ส่วนแรกคือ สถานการณ์ด้านสื่อและโทรคมนาคม
ส่วนที่สอง ผลงานการดำเนินงานของคณะทำงานด้านสื่อและโทรคมนาคม
ส่วนที่สาม งานของคณะอนุกรรมการด้านสื่อและโทรคมนาคม