2nd benefit

2nd benefit

รายงานฉบับสมบูรณ์ การสังเคราะห์เรื่องร้องเรียนและจัดการความรู้ 7 ด้าน

7casecoverรายงานฉบับสมบูรณ์
การสังเคราะห์เรื่องร้องเรียนและจัดการความรู้ 7 ด้าน

 

สนับสนุนโดย
โครงการรวมพลังองค์กรผู้บริโภคในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

 

เสนอ
สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค

การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสื่อและโทรคมนาคม ประจำปี 2560 - 2562

pic tot
เนื้อหาหลักในเอกสารประกอบไปด้วย 3 ส่วน
ส่วนแรกคือ สถานการณ์ด้านสื่อและโทรคมนาคม
ส่วนที่สอง ผลงานการดำเนินงานของคณะทำงานด้านสื่อและโทรคมนาคม
ส่วนที่สาม งานของคณะอนุกรรมการด้านสื่อและโทรคมนาคม

รายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสินค้าและบริการทั่วไป ประจำปี 2560 - 2562

pic service
รายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสินค้าและบริการทั่วไป ประจำปี 2560 - 2562
มีการขับเคลื่อนงานที่สำคัญ 4 ส่วน คือ
1. บทบาทความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคกับหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
2. การเสนอความเห็นต่อมาตรการและข้อกฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
3. การสนับสนุนการฟ้องคดีเพื่อประโยชน์สาธารณะด้านสินค้าและบริการทั่วไป
4. การสนับสนุนชุดความรู้เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

รายงานความคืบหน้าการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการเงินการธนาคาร กค.2560-มิ.ย.2562

621121  

รายงานความคืบหน้าการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการเงินการธนาคาร

กรกฎาคม 2560-มิถุนายน 2562

รายงานการสนับสนุนการฟ้องคดีผู้บริโภคหรือคดีเพื่อประโยชน์สาธารณะ

pic re
บทเรียนการฟ้องคดีเพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 3 กรณี
1.กลุ่มผู้เสียหายจากโฆษณาสินค้าไม่เป็นธรรมกรณี ซื้อกระทะยี่ห้อโคเรียคิง
2.กลุ่มผู้เสียหายจากผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัย ยี่ห้อเพอร์ลี่ ซึ่งใช้แล้วเกิดอาการผิวหนังแตก คัน แสบบริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์
3. กลุ่มผู้เสียหายจากการคิดค่าโทรศัพท์ปัดเศษวินาทีเป็นนาที ทำให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบจากการคิดค่าบริการเกินจริง

รายงานการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2561 - 2562

pic report62 

 รายงานการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำาปี 2562

โดย คณะกรรมการองค์การอิสระ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน

 

 

รายงานการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2560-2561

610731picreport  รายงานการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำาปี 2560-2561

โดย คณะกรรมการองค์การอิสระ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน

บันทึกความคืบหน้าการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสินค้าและบริการทั่วไป คอบช.

บันทึกความคืบหน้าการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการสาธารณะ คอบช.

บันทึกความคืบหน้าการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการสุขภาพ คอบช.

บันทึกความคืบหน้าการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสื่อและโทรคมนาคม คอบช.

บันทึกความคืบหน้าการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านที่อยู่อาศัย คอบช.

บันทึกความคืบหน้าการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านอาหาร ยา หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ คอบช.

บันทึกความคืบหน้าการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการเงินการธนาคาร คอบช.

ผลงานการคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2559 คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน

CONSUMER PROTECTION: WHY IT MATTERS TO YOU

why it matters to you cover

เรียบเรียงจากเอกสาร

CONSUMER PROTECTION: WHY IT MATTERS TO YOU
โดยสหพันธ์ผู้บริโภคสากล (Consumers International)

ปีที่พิมพ์ฉบับแปล: มีนาคม 2560
ผู้แปล: ศศิวรรณ ปริญญาตร
จัดพิมพ์โดย: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.)
4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2248-3737
สนับสนุนการจัดพิมพ์: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รายงานการสัมมนาผู้บริโภคและรณรงค์วันสิทธิผู้บริโภคสากล ประจำปี 2560

หมายเหตุ: สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อความรู้ของประชาชน แต่ไม่อนุญาตให้นำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าทุกกรณี

 

เอกสารและงานนำเสนออื่นๆ