2nd benefit

2nd benefit

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายชื่อองค์กรผู้บริโภคที่มีสิทธิคัดเลือกกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน คอบช. ครั้งที่ 2

iccp2 regis announcement-2 in content

                จากการประกาศและรับขึ้นทะเบียนองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศ  เพื่อเสนอชื่อกรรมการผู้เชี่ยวชาญและกรรรมการเขตพื้นที่ คัดเลือกเป็นคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 7 มีนาคม 2560 มีองค์กรผู้บริโภคเข้าร่วมการขึ้นทะเบียนทั้งหมด  330   องค์กร และมีองค์กรผู้บริโภคที่ผ่านการขึ้นทะเบียนมีสิทธิคัดเลือกกรรมการ รวมทั้งหมดจำนวน   253  องค์กร  และไม่ผ่านหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน จำนวน  76   องค์กร โดยมีองค์กรสละสิทธิ์ จำนวน 1 องค์กร โดยมีรายละเอียดแยกตามแต่ละเขตภูมิภาค ดังนี้    


>> ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่นี่ <<

เขตภาคเหนือ

จังหวัด

ลำดับ

ชื่อองค์กร

ผลตัดสิน

      ลำปาง

 1

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลเวียงเหนือ

ผ่าน

 

2

ชุมชนปงสนุก

ไม่ผ่าน

 

3

เครือข่ายผู้บริโภคตำบลหนองหล่ม

ผ่าน

 

4

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอห้างฉัตร

ผ่าน

   5

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดลำปาง

 ผ่าน

   6

เครือข่ายผู้บริโภค ตำบลเสริมซ้าย

ไม่ผ่าน

   7

เครือข่ายผู้บริโภค อำเภอแม่ทะ

ผ่าน

  8

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดลำปาง

ผ่าน

  9

กลุ่มแสงตะวัน

ผ่าน

  10 

กลุ่มทานตะวัน

ผ่าน

  11 

กลุ่มเพื่อนแก้ว

ผ่าน

  12 

กลุ่มชาววัง

ผ่าน

  13 

อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนนาก่วมเหนือ

ผ่าน

  14 

เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเสริมงาม

ผ่าน

  15 

กลุ่มลำปางหนา ( เครือข่ายลำปางหนา)

ผ่าน

  16 

กลุ่มใจประสานใจ

ผ่าน

  17 

กลุ่มรวมน้ำใจ

ผ่าน

  18 

ชมรมคนพิการตำบลแม่กัวะ

ไม่ผ่าน

  19 

กลุ่มเพื่อนชุมชนลำปาง

ไม่ผ่าน

  20 

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดลำปาง

ผ่าน

  21 

กลุ่มเขลางค์เพื่อการพัฒนา

ไม่ผ่าน

  22 

เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอสบปราบ

ผ่าน

  23 

กลุ่มพลังใหม่ 2001

ไม่ผ่าน

                

 จังหวัดลำปาง ทั้งหมด 23 องค์กร  ผ่านการคัดเลือก 17องค์กร  และไม่ผ่าน  6 องค์กร

 

 

จังหวัด

ลำดับ

ชื่อองค์กร

ผลตัดสิน

เชียงใหม่

 1

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ จังหวัดเชียงใหม่

ผ่าน

 

ชมรมสู่ขวัญดอยหลวง

ผ่าน

 

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดเชียงใหม่

ผ่าน

 

เครือข่ายผู้ติดเชื้อ อ.ดอยหล่อ

ผ่าน

 

จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมด 4 องค์กร  ผ่านการคัดเลือก 4 องค์กร

 

จังหวัด

ลำดับ

ชื่อองค์กร

ผลตัดสิน

เชียงราย

 1

กลุ่มมะขามป้อม

ผ่าน

  2

กลุ่มเย็บผ้าสามัคคี ม.4

ผ่าน

  3

กลุ่มเยาวชนฮักบ้านเกิดตำบลแม่ไร่

ไม่ผ่าน

  4

กลุ่มแม่บ้านแปรรูปข้าวอินทรีย์

ไม่ผ่าน

  5

ศูน์พันธกิจเพื่อนบ้านชายขอบสังคม

ไม่ผ่าน

  6

กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

ผ่าน

  7

กลุ่มอาชีพบ้านโชคชัย ม.8

ผ่าน

  8

กลุ่มเกษตรสีเขียว

ผ่าน

  9

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลต๊า

ผ่าน

  10

กลุ่มเย็บผ้าบ้านป่าถ่อน

ผ่าน

  11

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดเชียงราย

ไม่ผ่าน

  12

สมาคมประชาคมเพื่อการพัฒนา

ผ่าน

  13

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดเชียงราย

ผ่าน

  14

ศูนย์หลักประกันสุขภาพ ต.แม่อ้อ

ผ่าน

  15

ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ ตำบลแม่ไร่

ผ่าน

  16

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดเชียงราย

ไม่ผ่าน

เพิ่มเติม

17

ศูนย์สุขภาพสานใจชุมชน ตำบลแม่อ้อ

ผ่าน

 

จังหวัดเชียงราย ทั้งหมด 17 องค์กร ผ่านการคัดเลือก  12 องค์กร และไม่ผ่าน 5 องค์กร

จังหวัด

ลำดับ

ชื่อองค์กร

ผลตัดสิน

พะเยา

 1

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดพะเยา

ผ่าน

  2

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดพะเยา

ผ่าน

  3

กลุ่มสายธารน้ำใจ ตำบลหนองหล่ม

ผ่าน

  4

เครือข่ายผู้หญิงรักษ์สุขภาพตำบลสันป่าม่วง

ไม่ผ่าน

 

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ จังหวัดพะเยา

ผ่าน

 

คณะทำงานส่งเสริมบทบาทหญิงชายในการพัฒนา จังหวัดพะเยา

ไม่ผ่าน

 

เครือข่ายน้ำกว๊านหลากสี

ไม่ผ่าน

 

สมาคมเอดส์ ตำบลบ้านต๊ำ

ผ่าน

 

เครือข่ายสายใยรักพะเยา

ผ่าน

  10 

คณะกรรมการเอดส์ ตำบลแม่สุก

ผ่าน

  11 

คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคตำบลแม่สุก

ผ่าน

  12 

กลุ่มสร้างสรรค์พลังใจ 42

ผ่าน

  13 

เครือข่ายผู้หญิงรักษ์สุขภาพตำบลบ้านใหม่

ผ่าน

  14 

ศูนย์องค์รวมอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผ่าน

  15 

ประชาคมเอดส์ตำบลบ้านต๊า

ผ่าน

  16 

กลุ่มผู้หญิงแม่การักสุขภาพ           

ผ่าน

 

จังหวัดพะเยา ทั้งหมด 16 องค์กร ผ่านการคัดเลือก  13 องค์กร และไม่ผ่าน 3 องค์กร

  

 

จังหวัด

ลำดับ

ชื่อองค์กร

ผลตัดสิน

แพร่

1

ศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดแพร่

ผ่าน

   2

กลุ่ม Mโกศัยนคร จังหวัดแพร่

ผ่าน

 

จังหวัดแพร่ ทั้งหมด 2 องค์กร ผ่านการคัดเลือก  2 องค์กร

 

 

จังหวัด

ลำดับ

ชื่อองค์กร

ผลตัดสิน

ลำพูน

 1

 ศูนย์เครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำบลป่าไผ่

ไม่ผ่าน

 

กลุ่มช่วยเพื่อนชาวลี้

ไม่ผ่าน

 

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ จ.ลำพูน

ผ่าน

 

กลุ่มอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาชุมชนและการคุ้มครองสิทธิ Vcap

ผ่าน

 

กลุ่ม M ลี้รักษ์สุขภาพ

ไม่ผ่าน

 

เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ไม่ผ่าน

 

จังหวัดลำพูน ทั้งหมด 6 องค์กร ผ่านการคัดเลือก  2 องค์กร และไม่ผ่าน 4 องค์กร

พิจิตร

 1

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพิจิตร

ผ่าน

เพิ่มเติม

2

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.พิจิตร

ผ่าน

จังหวัดพิจิตร ทั้งหมด 2 องค์กร ผ่านการคัดเลือก  2 องค์กร

เขตกรุงเทพมหานคร

ลำดับ

ชื่อองค์กร

ผลตัดสิน

1

สมาคมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

ผ่าน ( ถอนตัว)

2

สมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค

ผ่าน

3

หน่วย 50(5)  มีนบุรี - คลองสามวา

ผ่าน

4

หน่วย 50(5) สายไหม -บางเขน

ผ่าน

5

ชมรมเพื่อนโรคไต

ผ่าน

6

หน่วย 50(5)  ชุมชนแออัดบางนา

ผ่าน

7

หน่วย 50(5)  โซนเจ้าพระยา

ผ่าน

8

ศปง.  หลักประกันฯ พระนคร - ป้อมปราบ

ผ่าน

9

ชมรมผู้สูงอายุรวมใจพัฒน์

ผ่าน

10

ศปง.  หลักประกันฯ ปทุมวัน -บางรักฯ

ผ่าน

11

ศปง.หลักประกันฯ  บางซื่อ -พญาไท

ผ่าน

12

ศปง.หลักประกันฯ ดุสิต -ราชเทวี

ผ่าน

13

หน่วย 50(5)  ดุสิต - ราชเทวี

ผ่าน

14

ศปง. หลักประกันฯ  หลักสี่ -ดอนเมือง

ผ่าน

15

ศปง.  ใต้สะพาน

ผ่าน

16

ชมรมสุวรรณวัย

ผ่าน

17

หน่วย 50(5)  ดอนเมือง

ผ่าน

18

หน่วย 50(5)  ใต้สะพาน

ผ่าน

19

ศปง.ตลิ่งชัน -บางพลัด - ทวีวัฒนา

ผ่าน

20

หน่วย 50(5)  โซนธนบุรีเหนือ

ผ่าน

21

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค  ตลิ่งชัน

ผ่าน

22

เครือข่ายสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

ไม่ผ่าน

23

สภาองค์กรชุมชน  เขตบึงกุ่ม

ผ่าน

24

หน่วย 50(5)  เขตบึงกุ่ม 

ผ่าน

25

หน่วย 50 (5)  คันนายาว

ผ่าน

26

ศปง.  เขตบึงกุ่ม

ผ่าน

27

ศปง .บางแค

ผ่าน

28

ศปง.  ธนบุรี

ผ่าน

29

ศปง. บางขุนเทียน

ผ่าน

30

สภาองค์กรชุมชน เขตคลองสาน

ผ่าน

31

สภาองค์กรชุมชน เขตบางขุนเทียน

ผ่าน

32

ศปง. เขตบางบอน

ผ่าน

33

ศปง. เขตจอมทอง

ผ่าน

34

สภาองค์กรชุมชน เขตทุ่งครุ

ผ่าน

35

สภาองค์ชุมชน  เขตจอมทอง

ผ่าน

36

สภาองค์กรชุมชน เขตธนบุรี

ผ่าน

37

ศปง.  ลาดกระบัง

ผ่าน

38

50(5)  ทุ่งครุ - ธนบุรี

ผ่าน

39

ศปง .คลองสาน

ผ่าน

40

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน  เขตดอนเมือง

ไม่ผ่าน

เขตกรุงเทพมหานคร  ทั้งหมด 40 องค์กร ผ่านการคัดเลือก  37 องค์กร ถอนตัว 1 องค์กรและไม่ผ่าน 2 องค์กร

เขตภาคตะวันตก

จังหวัด

ลำดับ

ชื่อองค์กร

ผลตัดสิน

ราชบุรี

1

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดราชบุรี

ผ่าน

  2

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก

ผ่าน

  3

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดราชบุรี

ผ่าน

  4

กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ไม่ผ่าน

  5

กลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิล

ไม่ผ่าน

  6

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน 50 (5) จ.ราชบุรี

ผ่าน

  7

ศูนย์เรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นกะเหรี่ยง

ผ่าน

จังหวัดราชบุรี ทั้งหมด 7 องค์กร ผ่านการคัดเลือก  5 องค์กร

และไม่ผ่าน 2 องค์กร

สมุทรสงคราม

8

สมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตก

ผ่าน

  9

เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ผ่าน

  10

เครือข่ายประชาคมงดเหล้าอำเภอเมืองสมุทรสงคราม

ผ่าน

  11

เครือข่ายประชาคมงดเหล้า อำเภออัมพวา

ผ่าน

  12

สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงคราม

ผ่าน

  13

เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอบางคนฑี

ผ่าน

  14

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ่าน

  15

เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ่าน

  16

เครือข่ายผู้บริโภคอำเภออัมพวา

ผ่าน

  17

กลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคตะวันตก

ผ่าน

จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งหมด 10 องค์กร ผ่านการคัดเลือก  10 องค์กร

สมุทรสาคร

18

ศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสาคร

ผ่าน

  19

กลุ่มอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลนาโคก

ผ่าน

  20

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ผ่าน

  21

ชมรมผู้สูงอายุ ต.บ้านบ่อ

ผ่าน

  22

กลุ่มคุ้มครองคุณภาพชีวิต ต. ท่าจีน

ผ่าน

  23

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร

ผ่าน

จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งหมด 6 องค์กร ผ่านการคัดเลือก 6  องค์กร

กาญจนบุรี

24

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี

ผ่าน

จังหวัดกาญจนบุรี  ทั้งหมด 1 องค์กร ผ่านการคัดเลือก 1 องค์กร

นครปฐม

25

สมาคมเรารักแม่น้ำท่าจีน นครปฐม

ผ่าน

  26

ศูนย์ประสานงานสหภาคีความร่วมมือ ภาคประชาชน จังหวัดนครปฐม

ผ่าน

  27

ศูนย์ประสานงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม

ผ่าน

  28

ศูนย์ประสานงานชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม

ผ่าน

  29

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดนครปฐม

ผ่าน

  30

ศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภค จังหวัดนครปฐม

ผ่าน

จังหวัดนครปฐม ทั้งหมด 6 องค์กร ผ่านการคัดเลือก  6 องค์กร

ประจวบคีรีขันธ์

 31

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ผ่าน

  32

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

ผ่าน

  33

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

ผ่าน

  34 

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค อ.เมือง

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ผ่าน

  35 

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค อ.กุยบุรี

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ผ่าน

  36 

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค อ.สามร้อยยอด   จ.ประจวบคีรีขันธ์

ผ่าน

  37 

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผ่าน

  38 

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค อ.หัวหิน   

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ผ่าน

  39 

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค อ.เมืองปราณบุรี   จ.ประจวบคีรีขันธ์

ผ่าน

  40 

หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ลำดับที่ 28 ประจวบคีรีขันธ์

ผ่าน

  41 

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผ่าน

  42 

สมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผ่าน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ทั้งหมด 12 องค์กร ผ่านการคัดเลือก  12 องค์กร

เพชรบุรี

 43

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคประชาชน จ.เพชรบุรี

ผ่าน

  44

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.เพชรบุรี

ผ่าน

  45

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.เพชรบุรี

ผ่าน

  46

หน่วยรับเรื่องร้องเรียน 50 (5)

จ.เพชรบุรี

ผ่าน

  47

สภาองค์กรชุมชนตำบลเวียงคอย

ผ่าน

  48

สภาองค์กรชุมชนตำบลท่าดอย

ผ่าน

  49

สภาองค์กรชุมชนตำบลท่าแร้งออก

ผ่าน

  50

สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านลาด

ผ่าน

  51

อาสาสมัครสาธารณสุข ม. 1 บ้านเวียงดอยล่าง

ผ่าน

  52

อ.ส.ม. หมู่ 4 บ้านท่าทุ่งแฝก

ผ่าน

  53

อาสาสมัครสาธารณสุข ม. 2 บ้านเวียงดอยบน

ไม่ผ่าน

  54

อสม.ม. 9 บ้านหนองปลวก ต.ท่ายาง

จ.เพชรบุรี

ผ่าน

จังหวัดเพชรบุรี  ทั้งหมด 12 องค์กร ผ่านการคัดเลือก  11 องค์กร

และไม่ผ่าน 1 องค์กร

สุพรรณบุรี

 55

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดสุพรรณบุรี

ผ่าน

จังหวัดสุพรรณบุรี  ทั้งหมด 1 องค์กร ผ่านการคัดเลือก  1 องค์กร

เขตภาคกลาง

จังหวัด

ลำดับ

ชื่อองค์กร

ผลตัดสิน

ปทุมธานี

 1

ศูนย์ประเด็นเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพ

ผ่าน

 

ชมรมอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 อ.ธัญบุรี

ผ่าน

 

ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (หมู่4)

ผ่าน

 

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ปทุมธานี

ผ่าน

 

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพฯ

ผ่าน

 

สมาคมคนพิการ ปทุมธานี

ไม่ผ่าน

 

หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ 50(5)

ผ่าน

 

ศูนย์รับร้องเรียนอันที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน 50(5)

ผ่าน

 

ชมรมผู้สูงอายุลีลาสวรรค์

ไม่ผ่าน

  10 

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนอำเภอธัญบุรี

ผ่าน

  11 

ศูนย์ประเด็นเครือข่ายด้านชุมชนแออัด(ชุมชนเมือง)

ผ่าน

  12 

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ปทุมธานี

ผ่าน

  13

ชมรมอาสาสมัครพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์อำเภอเมืองปทุมธานี

ไม่ผ่าน

จังหวัดปทุมธานี ทั้งหมด 13 องค์กร ผ่านการคัดเลือก 10 องค์กร

 และไม่ผ่าน 3 องค์กร

นครนายก

14.

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดนครนายก

ผ่าน

 

15.

อาสาสมัครสาธารณะสุข หมู่ 3

ผ่าน

 

16.

กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับหมู่ที่ 10

ผ่าน

 

17.

กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านหัวหมอน

นางพเยาว์  เพชรถม

ผ่าน

จังหวัดนครนายก ทั้งหมด 4 องค์กร ผ่านการคัดเลือก  4 องค์กร

ลพบุรี

18.

กลุ่มจักรสาน ต.ห้วยโป่ง

ไม่ผ่าน

 

19.

ชมรมผู้สูงอายุตำบลห้วยโป่ง

ไม่ผ่าน

 

20.

ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลสะแกราบ

ไม่ผ่าน

 

21.

ชมรมสมุนไพรไทยวังขอนขว้าง

ไม่ผ่าน

 

22.

ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลหนองแขม

ไม่ผ่าน

 

23.

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.ลพบุรี

ไม่ผ่าน

 

24.

กลุ่มเกษตรกรทำไร่ลำนารายณ์

ไม่ผ่าน

 

25.

ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ลพบุรี

ผ่าน

 

26.

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ลพบุรี

ผ่าน

 

27.

คุ้มครองผู้บริโภค ลพบุรี

ไม่ผ่าน

 

28.

ชมรมกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 3

ไม่ผ่าน

 

29.

ชมรมผู้ติดเชื้อ HIV

ไม่ผ่าน

 

30.

กลุ่มเกษตรกรรม

ไม่ผ่าน

 

31.

ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค

ไม่ผ่าน

 

32.

เครือข่ายผู้ติดเชื้อ

ไม่ผ่าน

 

33.

ชมรมผู้สูงอายุ

ผ่าน

 

34.

กลุ่มสตรี ตำบลห้วยโป่ง

ไม่ผ่าน

 

35.

กลุ่มเยาวชน

ไม่ผ่าน

 

36.

ชมรมอาสาสมัครพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์

ผ่าน

จังหวัดลพบุรี ทั้งหมด 19 องค์กร ผ่านการคัดเลือก  4 องค์กร     

และไม่ผ่าน 15 องค์กร

อยุธยา

37.

สมาคมคนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

ผ่าน

 

38.

สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการอำเภอภาชี

ผ่าน

 

39.

ชมรมคนพิการตำบลเจ้าเจ็ด

ผ่าน

 

40.

ชมรมคนพิการตำบลสนามชัย

ผ่าน

 

41.

ชมรมสตรีพิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผ่าน

 

42.

กลุ่มผู้สูงอายุศูนย์เวชปฏิบัตรครอบครัว

ไม่ผ่าน

 

43.

กลุ่มสตรีชุมชนบ้านประตูชัย

ไม่ผ่าน

 

44.

ชมรมผู้พิทักษ์ไทย

ไม่ผ่าน

 

45.

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน

ผ่าน

 

46.

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

ผ่าน

 

47.

สมาคมกรุงเก่าเพื่อการพัฒนา

ผ่าน

 

48.

หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตร50(5)

ผ่าน

 

49.

กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลวังพัฒนา

ผ่าน

เพิ่มเติม

50.

ศูนย์พัฒนาคนพิการ

ผ่าน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งหมด 14 องค์กร ผ่านการคัดเลือก  11 องค์กร

และ  ไม่ผ่าน 3 องค์กร

นนทบุรี

51.

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ผ่าน

จังหวัดนนทบุรี ทั้งหมด 1 องค์กร ผ่านการคัดเลือก  1 องค์กร

เขตภาคอีสาน

                   

จังหวัด

ลำดับ

ชื่อองค์กร

ผลตัดสิน

ภาคอีสานตอนบน

กาฬสินธุ์

 1

สมาคมผู้บริโภคจังหวัดกาฬสินธุ์

ผ่าน

จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งหมด 1 องค์กร ผ่านการคัดเลือก  1 องค์กร

ขอนแก่น

 2

ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบตำบลสาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ไม่ผ่าน

 

ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

ไม่ผ่าน

   4

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ขอนแก่น

ไม่ผ่าน

   5

ศูนย์ประสานงานสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ขอนแก่น

ไม่ผ่าน

   6

สมาคมผู้บริโภค ขอนแก่น

ผ่าน

   7

กลุ่มเกษตรและคุ้มครองผู้บริโภค ต.โนนสมบูรณ์ ขอนแก่น

ผ่าน

   8

ตลาดเขียวขอนแก่น

ผ่าน

   9

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน(ศูนย์HIV) ขอนแก่น

ผ่าน

   10

กลุ่มดอกคูณเสียงแคน

ผ่าน

  11 

เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ภาคอีสาน

ผ่าน

  12 

กลุ่มใจร่วมใจ

ผ่าน

   13

กลุ่มเพื่อนชุมแพ

ไม่ผ่าน

   14

กลุ่มเพื่อนหนองสองห้อง

ผ่าน

   15

กลุ่มเพื่อนหนองเรือ

ผ่าน

  16 

เครือข่ายผู้ติดเชื้อจังหวัดขอนแก่น

ไม่ผ่าน

   17

กลุ่มเพื่อนเมืองพล

ไม่ผ่าน

   18

กลุ่มเพื่อนแวงใหญ่

ผ่าน

  19 

ชมรมอาสาสมัครเพื่อผู้บริโภค อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ไม่ผ่าน

จังหวัดขอนแก่น ทั้งหมด 18 องค์กร ผ่านการคัดเลือก 10 องค์กร

และไม่ผ่าน 8 องค์กร

สกลนคร

20 

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านเหล่า

ไม่ผ่าน

  21 

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพตำบลหนองแปน

ไม่ผ่าน

   22

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งแก

ไม่ผ่าน

   23

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพตำบลค้อใต้

ไม่ผ่าน

   24

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพต.ม่วงไข่

ไม่ผ่าน

   25

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพต.นาแก้ว

ไม่ผ่าน

  26 

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพต.เจริญศิลป์

ไม่ผ่าน

   27

ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลวาใหญ่

ไม่ผ่าน

  28 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผุ้ถูกร้องเรียน มาตรา 50(5) จ.สกลนคร

ผ่าน

  29 

ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลบงใต้

ไม่ผ่าน

  30 

สภาองค์กรชุมชนตำบลม่วงไข่

ผ่าน

จังหวัดสกลนคร ทั้งหมด 11 องค์กร ผ่านการคัดเลือก  2 องค์กร

และไม่ผ่าน 9 องค์กร

มหาสารคาม

31 

ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคศิลปินหมอลำพื้นบ้านจังหวัดมหาสารคาม

ไม่ผ่าน

  32 

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนต.สามแวง

ผ่าน

   33

ชมรมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค (ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน) ต.โคกสีทองหลาง

ผ่าน

  34 

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.มหาสารคาม

ผ่าน

  35 

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ต.หนองตาด

ผ่าน

  36 

กลุ่มมิตรสัมพันธ์

ผ่าน

จังหวัดมหาสารคาม ทั้งหมด 6 องค์กร ผ่านการคัดเลือก  5 องค์กร

และไม่ผ่าน 1 องค์กร

หนองบัวลำภู

 37

ศปง.หนองบัวลำภู

ผ่าน

  38 

สมาคมคนพิการ จ. หนองบัวลำภู

ผ่าน

  39 

กลุ่มเด็กและเยาวชน ต.ด่านช้าง จ.หนองบัวลำภู

ผ่าน

  40 

กลุ่ม M -TEEN หนองบัวลำภู

ไม่ผ่าน

   41

ศปง.หลักประกันฯ  ตำบลธงธานี

ผ่าน

จังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งหมด 5 องค์กร ผ่านการคัดเลือก  4 องค์กร

และไม่ผ่าน 1 องค์กร

ภาคอีสานตอนล่าง

อำนาจเจริญ

 42

เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค ต. ห้วย

ไม่ผ่าน

  43 

เครือข่ายพัฒนาสตรีอำเภอปทุมราชวงศา

ไม่ผ่าน

  44 

หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5)

ผ่าน

  45 

เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภคปทุมราชวงศา

ไม่ผ่าน

   46

ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ต.เทอดไทย

ผ่าน

  47 

ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค

ไม่ผ่าน

  48 

ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคขวาว

ผ่าน

  49 

ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลดงสิงห์

ผ่าน

จังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งหมด 8 องค์กร ผ่านการคัดเลือก  4 องค์กร

และไม่ผ่าน 4 องค์กร

ร้อยเอ็ด

 50

ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลเชียงใหม่

ไม่ผ่าน

  51 

ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ด

ไม่ผ่าน

  52 

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจ.ร้อยเอ็ด

ผ่าน

  53 

สมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด

ผ่าน

   54

ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค อำเภอเมือง จังหวัด ร้อยเอ็ด

ผ่าน

   55

ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค อ.เชียงขวัญ  จังหวัด ร้อยเอ็ด

ไม่ผ่าน

  56 

ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค  ต. คูเมือง  จ.ร้อยเอ็ด

ผ่าน

  57 

ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ต.หนองหมื่นถ่าน จ.ร้อยเอ็ด

ผ่าน

จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งหมด 8 องค์กร ผ่านการคัดเลือก  5 องค์กร

และไม่ผ่าน 3 องค์กร

บุรีรีมย์

 58

เครือข่ายผู้บริโภค  จังหวัดบุรีรัมย์

ไม่ผ่าน

  59 

ศปง.หลักประกันฯ ต.โคกสะอาด จ.บุรีรัมย์

ผ่าน

  60 

ตลาดนัดสีเขียว จ.บุรีรัมย์

ไม่ผ่าน

จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งหมด 3 องค์กร ผ่านการคัดเลือก  1 องค์กร และไม่ผ่าน 2 องค์กร

             

 

เขตภาคใต้

จังหวัด

ลำดับ

ชื่อองค์กร

ผลตัดสิน

สงขลา

สมาคมผู้บริโภค จังหวัดสงขลา

ผ่าน

สงขลา

เครือข่ายหลักประกันสุขภาพประชาชน

ผ่าน

สงขลา

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอสะเดา

ผ่าน

สงขลา

หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระ 50(5)

ผ่าน

สงขลา

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคระดับอำเภอเมือง

ผ่าน

สงขลา

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

ผ่าน

สงขลา

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพชุมชน จ.สงขลา

ผ่าน

สงขลา

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค หาดใหญ่

ผ่าน

สงขลา

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค อำเภอสทิ้งพระ

ผ่าน

  10 

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค อำเภอจะนะ

ผ่าน

จังหวัดสงขลา ทั้งหมด 10 องค์กร ผ่านการคัดเลือก  10 องค์กร  

ชุมพร

 11

สมาคมประชาสังคมชุมพร

ผ่าน

ชุมพร

12 

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพชุมพร

ผ่าน

ชุมพร

13 

เครือข่ายเยาวชนนกนางนวล

ไม่ผ่าน

ชุมพร

14 

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพอำเภอสวี

ผ่าน

ชุมพร

15 

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ อำเภอละแม

ผ่าน

ชุมพร

16 

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  อำเภอพระโต๊ะ

ผ่าน

ชุมพร

17 

หน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระ 50 (5)

ผ่าน

จังหวัดชุมพร ทั้งหมด  7 องค์กร ผ่านการคัดเลือก  6 องค์กร และไม่ผ่าน 1 องค์กร

สตูล

 18

เครือข่ายสตรี  ละงู

ผ่าน

สตูล

19 

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค  ละงู

ผ่าน

สตูล

20 

สภาองค์กรชุมชน ต.สาคร

ไม่ผ่าน

สตูล

21 

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลละงู

ผ่าน

สตูล

22 

เครือข่ายสวัสดิการชุมชน ตงละงู

ผ่าน

สตูล

23 

เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน ละงู

ผ่าน

สตูล

24 

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดสตูล

ผ่าน

สตูล

25 

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.สตูล

ผ่าน

จังหวัดสตูล ทั้งหมด  8  องค์กร ผ่านการคัดเลือก  7 องค์กร และไม่ผ่าน 1 องค์กร

กระบี่

 26

เครือข่ายผู้บริโภคปลายพระยา

ผ่าน

กระบี่

27 

เครือข่ายผู้บริโภค จังหวัดกระบี่

ผ่าน

จังหวัดกระบี่ ทั้งหมด  2 องค์กร ผ่านการคัดเลือก  2 องค์กร

ปัตตานี

 28

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดปัตตานี

ผ่าน

ปัตตานี

29 

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค อำเภอเมือง

ผ่าน

ปัตตานี

30 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระ 50(5)  จังหวัดปัตตานี

ผ่าน

จังหวัดปัตตานี ทั้งหมด  3  องค์กร ผ่านการคัดเลือก  3 องค์กร

สุราษฎร์ธานี

31 

ศูนย์ประสานงานคุ้มครองผู้บริโภค อ.ไชยา

ผ่าน

สุราษฎร์ธานี

32 

ศูนย์ประสานงานคุ้มครองผู้บริโภค อ.คีรีรัฐนิคม

ผ่าน

สุราษฎร์ธานี

33 

ศูนย์ประสานงานคุ้มครองผู้บริโภค อ.เมือง

ผ่าน

สุราษฎร์ธานี

34 

ศูนย์ประสานงานคุ้มครองผู้บริโภค อ.ท่าชนะ

ผ่าน

สุราษฎร์ธานี

35 

โครงการบริโภคสร้างสรรค์

ผ่าน

สุราษฎร์ธานี

36 

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค อ.ท่าฉาง

ผ่าน

สุราษฎร์ธานี

37 

หน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระ 50(5)

ผ่าน

สุราษฎร์ธานี

 38  

ศูนย์ประสานงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ จ.สุราษฎร์ธานี

ผ่าน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด  8  องค์กร ผ่านการคัดเลือก  8 องค์กร

เขตภาคตะวันออก

จังหวัด

ลำดับ

ชื่อองค์กร

ผลตัดสิน

ฉะเชิงเทรา

 1

ศูนย์ประสานงานหลักประกันฉะเชิงเทรา

ผ่าน

ฉะเชิงเทรา

ศูนย์ประสานงานหลักประกันฉะเชิงเทรา ประเด็นเกษตร

ผ่าน

ฉะเชิงเทรา

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผ่าน

ฉะเชิงเทรา

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จ.ฉะเชิงเทรา

ผ่าน

จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งหมด  4  องค์กร ผ่านการคัดเลือก  4 องค์กร

ชลบุรี

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน  จังหวัดชลบุรี

ผ่าน

ชลบุรี

ศูนย์ประเด็นเด็กและเยาวชน (บ้านปรกฟ้า)

ผ่าน

ชลบุรี

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดชลบุรี(เกาะจันทร์)

ผ่าน

จังหวัดชลบุรี ทั้งหมด  3  องค์กร ผ่านการคัดเลือก  3 องค์กร

จันทบุรี

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค  จังหวัดจันทบุรี   

ผ่าน

จังหวัดจันทบุรี ทั้งหมด  1 องค์กร ผ่านการคัดเลือก  1  องค์กร

ระยอง

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดระยอง

ผ่าน

  10 

กลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำระยองและป่าชายเลน

ไม่ผ่าน

เพิ่มเติม

11 

เครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุ จ.ระยอง

ไม่ผ่าน

จังหวัดระยอง ทั้งหมด  3  องค์กร ผ่านการคัดเลือก  1 องค์กร และไม่ผ่าน 2 องค์กร

ปราจีนบุรี

 12

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.ปราจีนบุรี

ผ่าน

จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งหมด  1  องค์กร ผ่านการคัดเลือก  1 องค์กร

สระแก้ว

 13

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.สระแก้ว

ผ่าน

สระแก้ว

14

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ประเด็น ผู้ติดเชื้อ จ.สระแก้ว

ผ่าน

สระแก้ว

 15

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ประเด็นผู้สูงอายุ

ผ่าน

จังหวัดสระแก้ว ทั้งหมด  3  องค์กร ผ่านการคัดเลือก  3 องค์กร

สมุทรปราการ

16 

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน       จ.สมุทรปราการ

ผ่าน

จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งหมด  1  องค์กร ผ่านการคัดเลือก  1 องค์กร