2nd benefit

2nd benefit

บวรศักดิ์ หนุนสารี ตั้งองค์การอิสระฯไม่ต้องรอ รธน.

9930948 n

วันนี้ (15 ธ.ค. 57/รัฐสภา) คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค โดยประธาน สารี อ๋องสมหวัง เสนอ สภาปฏิรูปแห่งชาติ 19 ประเด็น ในการอภิปรายกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค อาทิ การให้สิทธิผู้บริโภคทัดเทียมสากล ให้มีองค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภค ศาลผู้บริโภค ท้องถิ่นคุ้มครองผู้บริโภค กลไกการยกเลิกสินค้าอันตรายทันที เช่น ใยหิน ฯลฯ เพื่อบรรจุในรัฐธรรมนูญ 

นอกจากนี้ ประธานฯ ยกร่างรัฐธรรมนูญ ศ.บวรศักดิ์ อุวรรโณ เสนอให้ตั้งองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค โดยไม่ต้องรอ รัฐธรรมนูญ