2nd benefit

2nd benefit

ผู้บริโภคร้อยเอ็ดยื่นข้อเสนอ สปช.

45554885

วันนี้ (27 พ.ย. 57) เวลาประมาณ 10.00 น ที่ศาลากลางร้อยเอ็ด. สมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ดได้ยื่นข้อเสนอการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคและบำนาญประชาชนต่อ สปช ร้อยเอ็ด พลโท นคร สุขประเสริฐ์ ผ่านท่านเลขา