2nd benefit

2nd benefit

ผู้บริโภคเร่งสภาฯคลอดกม.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

25460
วันนี้ (18 พ.ย. 57-กรุงเทพฯ) นางสาวบุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค พร้อมเครือข่ายผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร เข้ายื่นหนังสือต่อ นายกมล สุขสมบูรณ์ ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณากฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นวาระเร่งด่วน เพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทัดเทียมอานารยะประเทศ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อลดการเอาเปรียบกันในสังคมตามเจตนารมณ์ที่ต้องการคืนความสุขให้คนในสังคม

 

นางสาวบุญยืน ศิริธรรม กล่าวว่า แม้จะมีหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคมากมาย แต่ผู้บริโภคก็ยังไม่รู้ว่าต้องไปที่หน่วยงานไหนดี จึงอยากให้มีองค์กรที่เป็นเจ้าภาพทำหน้าที่ one stop service เพราะ สคบ.เองก็มีข้อจำกัดไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง ทั้งกฎหมายยังเขียนไว้ว่าเรื่องใดที่มีองค์กรเป็นเจ้าภาพอยู่แล้ว สคบ.ก็ไม่ได้รับเรื่อง หรือรับก็ส่งต่อและไม่ได้ตามเรื่องให้ผู้บริโภค จะเห็นว่ารัฐมีการออกกฎหมาย ระเบียบ กติกาหลายอย่างที่เป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค ดังจะเห็นจากกรณีคนเก็บขยะเอาซีดีไปขายแล้วติดคุก จึงเกิดคำถามว่าชนใดร่างกฎหมายก็สนองตอบชนนั้น ซึ่งบางเรื่องก็ยังขาดองค์กรดูแลผู้บริโภค เราจึงได้ผลักดันกฎหมายองค์กรอิสระฯ มาถึง 17 ปี ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้ผ่านมาถึงสภาร่วม เหลือเพียงอนุมัติหรือไม่อนุมัติ นี่เป็นกฎหมายที่จะทำให้ประชาชนมีที่พึ่งมีส่วนร่วมในการออกกฎกติกา เพื่อถ่วงดุลอำนาจ ระหว่างฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย และประชาชน

ขณะที่ นายกมล สุขสมบูรณ์ กล่าวว่า จะเร่งให้เกิดกฎหมายต่อไป และเห็นด้วยกับการคุ้มครองผู้บริโภค

25462     25466