2nd benefit

2nd benefit

ไฟเขียวร่าง กม.สภาองค์กรผู้บริโภค

610605 news-consumers 
ที่ประชุม ครม.ได้อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ... โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นการกำหนดให้มี “สภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ”เพื่อการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุม ครม.ได้อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ... โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นการกำหนดให้มี "สภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ"เพื่อการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค โดยกำหนดให้บุคคลธรรมดาตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป หรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภค และไม่แสวงหาผลกำไรหรือมีรายได้มาแบ่งปันกัน มีสิทธิรวมตัวกันจัดตั้ง "องค์กรของผู้บริโภค" ในร่างกฎหมายฉบับนี้ยังกำหนดให้มีการจัดงบประมาณกำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ

 

วันนี้หากเปรียบเทียบกัน ภาครัฐก็จะมี สคบ. ภาคประชาชนจะมี คณะกรรมการสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ ฝั่งรัฐมีสำนักงาน สคบ. ขณะที่ฝั่งภาคประชาชนก็จะมีสำนักงานคณะกรรมการสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ (สอบ.) ซึ่งจะทำงานประสานงานกันคู่กันไป ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ไปแก้ไขบางถ้อยคำให้เหมาะสม อาทิ การให้คำว่า ให้รัฐจัดเงินสนับสนุนที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

ทั้งนี้ รธน.2560 ม.46 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการรับรองสิทธิของผู้บริโภคไว้ โดย สคบ.มีเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบที่จะต้องดำเนินการออกฎหมาย 1 ฉบับ คือ กฎหมายวิธีรวมตัวกันจัดตั้งองค์การคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรา 46 และม.61 ของรัฐธรรมนูญ จึงได้ยกร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม นสพ.ฐานเศรษฐกิจ 
อ่าน มติ ครม.กฏหมายอื่นๆ คลิก http://www.naewna.com/politic/343353