2nd benefit

2nd benefit

ม.ล.ปนัดดานัดหารือ กม.ผู้บริโภค 16.00 น.วันนี้

590229 news
หลังการออกมาแสดงพลังของผู้บริโภคทั้งคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการ คุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคกว่า 150 คน เมื่อวันที่ 18 ก.พ. ได้ยื่นหนังสือคัดค้านมติการประชุมหารือการปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค และขอให้สนับสนุนกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค กับ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
วันที่ 24 ก.พ. ซึ่งมีการตีฆ้องเพื่อเรียกให้ ม.ล.ปนัดดาออกมาพบเพื่อหารือกฎหมายผู้บริโภค จนมีการนัดหารือกฎหมายผู้บริโภคขึ้นวันที่ 29 ก.พ. 59 เวลา 16.00 น. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)