2nd benefit

2nd benefit

Update ด่วน! องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

536723161 o 

ทำไม...คนไทยต้องมาทุบรถที่ซื้อมาใหม่เพื่อเรียกร้องให้บริษัทรถรับผิดชอบ

ทำไมคนไทยต้องเจอโฆษณาหลอกขายยาขายสินค้าซ้ำซาก ร้องเรียนที่ไหนก็ไม่ได้ผล

ทำไมสินค้าแพง น้ำมันแพงถึงเป็นปัญหาไม่รู้จบ ฯลฯ

ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะผู้บริโภคไทยไม่มีการรวมตัวกัน ไม่มีตัวแทนของตัวเองที่จะส่งเสียงเรียกร้องความเป็นธรรมได้อย่างมีพลัง

ในรัฐธรรมนูญไทยปี 2540 และ 2550 กำหนดให้มีองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้มีผู้บริโภคมีการรวมกลุ่มและมีตัวแทนเพื่อมาเป็นปากเป็นเสียงแทนคนไทยทั้งประเทศ ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อหรือใช้สินค้าบริการต่างๆ

แต่วันนี้ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปฏิรูปปี 2558 กลับจะมีการตัดเอา “องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค” ออกจากร่างรัฐธรรมนูญ แล้วประชาชนจะเหลือหลักประกันอะไรว่าจะมีกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคเกิดขึ้น และจะเรียกรัฐธรรมนูญนี้ว่าเป็นฉบับปฏิรูปได้อย่างไร

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมลงชื่อเรียกร้องต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญให้ใส่คำว่า “องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค” ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ ไม่มีใครคุ้มครองผู้บริโภคได้ดีเท่ากับตัวผู้บริโภคเอง

 

>>>ร่วมรณรงค์คลิ๊ก<<<


อดีต-ปัจจุบัน

องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

 

มิถุนายน 2541-เมษายน 2543

ระยะแรกของการผลักดันกฎหมายเป็นช่วงที่รัฐธรรมนูญ ปี 2540 ยังประกาศใช้ ซึ่งองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 57 ช่วงเวลานี้ ถือเป็นช่วงที่มีการขับเคลื่อนในระยะแรก ได้แก่

 • การแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาหลักการองค์การอิสระตามมาตรา 57
 • เผยแพร่หลักการองค์การอิสระ
 • สิทธิผู้บริโภคที่ควรมีการคุ้มครองเพิ่มเติม
 • การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่องหลักการองค์การอิสระและปัญหาผู้บริโภค

เมษายน 2543-มีนาคม 2546

การขับเคลื่อนในระยะที่ 2 กฎหมายเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง

 • การยกร่างกฎหมายองค์การอิสระ
 • การจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนร่างกฎหมายในระดับจังหวัด
 • การจัดเวทีแลกเปลี่ยนระดับภูมิภาคและเวทีใหญ่ในกรุงเทพฯ
 • พัฒนาร่างโดยสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค นำเสนอรัฐบาล, ส.ส., ส.ว., สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และภาคประชาชน

เมษายน 2546-ก่อนรัฐธรรมนูญ ปี 2550

เคลื่อนไหวผลักดันเข้มข้นขึ้น

 • เข้าพบรัฐมนตรีที่ดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์, นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์, นายสุวัฒน์ ลิปตพัลลภ และ พลเอกธรรมรักษ์ อิศรางกูล ณ อยุธยา เป็นต้น)
 • การผลักดันให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำข้อเสนอต่อรัฐบาล ซึ่งได้มีการดำเนินการสองครั้ง
 • การเสนอกฎหมายภาคประชาชนโดย ส.ส. 20 คน แต่ไม่มีความคืบหน้า
 • จัดเวทีมาตรา 57 เชื่อมโยงปัญหาอื่นๆ ที่มีผู้บริโภคประสบในชีวิตประจำวัน
 • ดำเนินการรวบรวมรายชื่อ 50,000 รายชื่อ เพื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550

ผลักดันผ่านสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ระบุความเป็นอิสระขององค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้ชัดเจน และกำหนดระยะเวลาที่รัฐบาลต้องดำเนินการเรื่องนี้


12 มีนาคม 2551

   องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคถูกบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ในมาตรา 61


15 มีนาคม 2551

   เริ่มต้นรณรงค์ใหม่อีกครั้งตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550 โดยการประกาศเจตนารมณ์และรวบรวมรายชื่อประชาชน 10,000 รายชื่อ ในการเสนอกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค โดยสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 42 จังหวัด เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ เครือข่ายคนคอนโด และชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล


19 กุมภาพันธ์ 2552

   นำรายชื่อที่รวบรวมได้ทั้งหมด 12,208 รายชื่อ ยื่นต่อนายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา


26 พฤษภาคม 2552

รัฐสภาแจ้งผลการตรวจอสบว่า มีผู้เข้าชื่อครบตามหลักเกณฑ์การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย จำนวน ๑๑,๒๓๐ รายชื่อ


22 มิถุนายน 2552

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคทำจดหมายเสนอให้นายกรัฐมนตรีลงนาม และเร่งรัดการเสนอ ร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.... ฉบับประชาชน


6 ตุลาคม 2553

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติรับหลักการแห่ง ร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.... ฉบับคณะรัฐมนตรี ฉบับนางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์และคณะเป็นผู้เสนอ ฉบับนางสาวผ่องศรี ธาราภูมิและคณะเป็นผู้เสนอ ฉบับนางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิชและคณะเป็นผู้เสนอ ฉบับนายวิชาญ มีนชัยนันท์และคณะเป็นผู้เสนอ ฉบับนายวรงค์ เดชวิกรมและคณะเป็นผู้เสนอ และฉบับนางสาวสารี อ๋องสมหวังและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 11,230 คน เป็นผู้เสนอ และตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งจำนวน 54 คนเพื่อพิจารณา


2 มีนาคม 2554

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติให้ถอน ร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.... เพื่อนำไปปรับปรุงใหม่


16 มีนาคม 2554

ร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.... ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ถูกเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่ง


20 เมษายน 2554

กฎหมายฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 3 วาระ โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 301 ต่อ 2 เสียง รวมทั้งผ่านความเห็นชอบเบื้องต้นของวุฒิสภา และได้พิจารณาในคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน 3 ครั้ง


25 เมษายน 2554

วุฒิสภารับหลักการของกฎหมายและตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาโดยมีผู้แทนภาคประชาชนจำนวน 10 คน และประชุมกรรมาธิการ จำนวน 3 ครั้ง


10 พฤษภาคม 2554

รัฐบาลประกาศยุบสภาทำให้การพิจารณาร่างพ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณากฎหมายวุฒิสภาต้องหยุดชะงักไป


2 กรกฎาคม 2554

เลือกตั้งทั่วไป


26 สิงหาคม 2554

พบรัฐมนตรี สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้สนับสนุนและผลักดันกฎหมายฉบับนี้


เดือนสิงหาคม-กันยายน 2554

องค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศรณรงค์ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สนับสนุนให้มีการเดินหน้ากฎหมายฉบับนี้


13 กันยายน 2554

ยื่นจดหมายให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีมติร้องขอให้รัฐสภาพิจารณากฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภายใน 60 วัน ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 153


28 กันยายน 2554

คณะรัฐมนตรี ลงมติร้องขอให้รัฐสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค


28 พฤศจิกายน 2554

รัฐสภามีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ. องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ..... ด้วยมติเอกฉันท์ 511 เสียง กฎหมายสามารถเดินหน้าพิจารณาในขั้นตอนของวุฒิสภา


5 กันยายน 2555

สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากรณีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค มติที่ประชุมสภาไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาและตั้งกรรมาธิการร่วมกันของทั้งสองสภาพิจารณาร่วมกันจำนวน 22 คน และตั้งกรรมาธิการฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 11 คน ของวุฒิสภาจำนวน 11 คน


9 มกราคม 2556

คณะกรรมาธิการร่วมพิจารณากฎหมายแล้วเสร็จ เตรียมบรรจุในวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมสมาชิกวุฒิสภาเพื่อรับร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมต่อไป


9 กันยายน 2556 
กฎหมายผ่านวุฒิสภา ด้วยเสียงข้างมาก จำนวน 115 เสียง ไม่เห็นชอบ (ไม่มี) งดออกเสียง 4 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง จากจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่ประชุม จำนวน 120 คน โดยเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคได้ออกแถลงการณ์ขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่เห็นชอบกฎหมายฉบับนี้


20 พฤศจิกายน 2556

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 25 (สมัยสามัญทั่วไป) ที่ประชุมกำหนดให้ ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน (เลื่อนตามที่ที่ประชุมเห็นชอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 3 ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556


9 ธันวาคม 2556

รัฐบาลประกาศยุบสภา ทำให้ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... ค้างอยู่ในวาระสมัยประชุม ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่หยิบขึ้นมาพิจารณา ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 153 วรรคสอง ซึ่งกำหนดว่า หากมีการยุบสภาและมีการเลือกตั้งใหม่ รัฐบาลใหม่ต้องร้องขอต่อรัฐสภาภายในหกสิบวัน นับแต่วันประชุมสภาครั้งแรก เพื่อให้นำกฎหมายที่ค้างพิจารณาจากสภาที่แล้วมาพิจารณาต่อหากรัฐบาลไม่ร้องขอให้นำกฎหมายฉบับใดขึ้นมาพิจารณาต่อ กฎหมายฉบับนั้นก็จะเป็นอันตกไป


22 พฤษภาคม 2557

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศตั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยึดอำนาจรัฐบาลรักษาการและให้รัฐธรรมนูญปี 50 สิ้นสุดลง


18 พฤศจิกายน 2557

ยื่นหนังสือต่อ คุณกมล สุขสมบูรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีสำนักรัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้พิจารณากฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค


19 พฤศจิกายน 2557

มีการจัดประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ มีมติตั้งทีมคณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายองค์การอิสระ


9 ธันวาคม 2557

คณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาปฏิรูปแห่งชาติ จัดประชุมเพื่อพิจารณารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคของหน่วยงานต่างๆ และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค


19 ธันวาคม 2557

ยื่นข้อเสนอต่อ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพิ่มอำนาจประชาชนและขอให้ช่วยสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระฯ ซึ่งเป็นฉบับที่ผ่านการพิจารณาของกรรมาธิการร่วมในรัฐบาลที่ผ่านมา


5 มกราคม 2558

ประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ เสนอร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระฯ ต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคควรมีอำนาจกำหนดบทลงโทษด้วยตัวเองได้ สามารถฟ้องร้องคดีเองได้และมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 215 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง จากผู้ร่วมประชุม 223 คน และให้นำเสนอต่อ ครม. ภายใน 30 วัน


2 กุมภาพันธ์ 2558

คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค นำเสนอ ร่างพ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ที่เป็นอิสระจากหน่วยงานรัฐ ต่อที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ที่ประชุม สปช. มีมติเห็นชอบและส่ง ร่างกฎหมายดังกล่าว ให้คณะรัฐมนตรี ดำเนินการต่อไป เนื่องจากเป็นกฎหมายที่เกี่ยวด้วยการเงิน


9 มีนาคม 2558

ประธาน สปช.ได้ส่งร่าง พรบ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ให้แก่ คณะรัฐมนตรี พิจารณา


ปัจจุบัน ???

 45621

Tags: องค์การอิสระ,, องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค , สิทธิผู้บริโภค