2nd benefit

2nd benefit

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจต่อกฎหมายจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค

pic01

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ชุดาปาร์ครีสอร์ท อ.เมือง จ.ขอนแก่น เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสานร่วมกับสมาคมผู้บริโภค จ.ขอนแก่น จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจต่อกฎหมายจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๖๐ คนจากองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ยโสธร มหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อ พ.ร.บ.การจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๖๒ หลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้จึงทำให้องค์กรผู้บริโภคในจังหวัดต่างๆ ต้องไปขึ้นทะเบียนองค์กรผู้บริโภคระดับจังหวัดและผ่านการรับรองจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รวมตัวกัน ๑๕๐ องค์กรทั่วประเทศ ยื่นแสดงตนจัดตั้งเป็นสภาผู้บริโภคแห่งชาติ
นายโสภณ หนูรัตน์ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่าประโยชน์ของการมีสภาผู้บริโภค คือ ไม่ต้องเดินไปร้องเรียนหลายหน่วยงาน การส่งเสริมการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิผู้บริโภค การช่วยเหลือสมาชิกในการไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมยอมความ การสนับสนุนช่วยเหลือผู้บริโภค ดำเนินคดีแทนผู้บริโภค ตรวจสอบติดตามเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยผู้บริโภค มีสภาผู้บริโภค รวบรวมเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้บริโภค เสนอแนะนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค ในส่วนคณะกรรมการสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติมีจำนวน ๑๙ คน มาจากตัวแทนจากภูมิภาค และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน กลไกการทำงานนั้นวันนี้จะต้องได้ระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมทุกท่านที่จะต้องช่วยกันคิด ออกแบบเพื่อให้เป็นไปตามที่ผู้บริโภคต้องการต่อไป
………………………………………………………………………
ศูนย์ข่าวผู้บริโภคภาคอีสาน : รายงาน

tcc.06  tcc.02  tcc.04