2nd benefit

2nd benefit

เครือข่ายผู้บริโภคภาคประชาชนจังหวัดลำปางเตรียมฟ้อง สำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)ยื้อจดแจ้งองค์กรผู้บริโภคฯ

law27.8.63 3

เครือข่ายผู้บริโภคภาคประชาชนจังหวัดลำปางเตรียมฟ้อง สำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)ยื้อจดแจ้งองค์กรผู้บริโภคฯ ทำให้กระบวนการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคล่าช้าฯ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม. 2563 เครือข่ายผู้บริโภคภาคประชาชนจังหวัดลำปาง ประกาศเตรียมยื่นฟ้องสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.) ยื้อประกาศ การแจ้งชื่อองค์กรผู้บริโภคฯตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ( อกผ.3 )  นับแต่ประเทศไทยมีกฎหมายชื่อว่า “พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562” ซึ่งได้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 โดยมีสาระสำคัญในการให้องค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศมีความตื่นตัวไปใช้สิทธิจดแจ้งสถานะองค์กรผู้บริโภคตามกฎหมาย เพื่อให้ได้ครบ 150 องค์กรมารวมตัวกันเริ่มจัดตั้งเป็น “สภาองค์กรของผู้บริโภค” เพื่อเป็นตัวแทนของผู้บริโภคที่มีความเป็นอิสระในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ มีฐานะเป็น “ตัวแทนผู้บริโภคระดับประเทศ”

แต่ที่ผ่านมาเป็นเวลากว่า 1 ปี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ไม่ดำเนินการรับจดแจ้งองค์กรฯให้ครบ 150 องค์กรตามกฎหมายได้ จึงส่งผลให้การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคในระดับประเทศล่าช้า ซึ่งเมื่อได้ย้อนไปดูการดำเนินการที่ผ่านมาตั้งแต่ การเริ่มจดแจ้งองค์กร เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายหลายประการ เช่น การตีความลักษณะองค์กรผู้บริโภคตามกฎหมายของ พ.ร.บ. การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 และไม่เข้าใจในกระบวนการ การทำงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรภาคประชาชน ของผู้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนกลาง(สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สปน.)

นอกจากนี้การไม่ปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ( สปน.)ยังส่งผลให้องค์กรผู้บริโภคภาคประชาชนจังหวัดลำปาง ไม่สามารถจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัด ที่มาจากการรวมตัวขององค์กรต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา ปกป้องผลประโยชน์ และยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัดลำปางได้
ในการนี้เครือข่ายผู้บริโภคภาคประชาชนจังหวัดลำปาง จำนวน 21 องค์กร จึงขอแถลงจุดยืนเตรียมฟ้องการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะนายทะเบียนกลาง เพื่อให้เร่งตรวจสอบและประกาศรายชื่อองค์กรที่ขึ้นเพื่อให้ผ่าน ประกาศ การแจ้งชื่อองค์กรผู้บริโภคฯตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค          ( อกผ.3 ) โดยเร็ว

โดยมีรายชื่อองค์กรร่วมฟ้อง 21 องค์กร ดังนี้

messageImage 1598614526611

ดังนั้น นับจากวันแถลงการณ์ ภายใน 30 วันถ้าหาก สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ไม่ประกาศแจ้ง สถานะเป็นองค์กรผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค (อกผ.3) องค์กรผู้บริโภคจำนวน 21 องค์กร จะร่วมกัน ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับการคุ้มครอง บุคคลย่อมมีสิทธิรวมตัวกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค และองค์กรของผู้บริโภคดังกล่าวมีสิทธิรวมกันจัดตั้งเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ

law27.8.63 2   law27.8.63 1

law27.8.63  law27.8.63 4

 

Tags: องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค , เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคเหนือ, , สภาองค์กรผู้บริโภค, เครือข่ายผู้บริโภคภาคประชาชน จ.ลำปาง