2nd benefit

2nd benefit

สภาองค์กรผู้บริโภค ฟ้องคดีแทนผู้บริโภคได้

630205 1

กลุ่มเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภูที่ทำสวนยางพารา ไร่อ้อย ได้ใช้ผลิตภัณฑ์สารเคมีทางการเกษตรเช่นยากำจัดวัชพืชโดยใช้อย่างถูกวิธีเป็นเวลาหลายปี ส่งผลให้เจ็บป่วยเป็นโรคเนื้อเน่า บางรายต้องโดนตัดขา นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งร่างกาย จิตใจ

อันเป็นบาดแผลที่ปรากฏในร่างกายตลอดไป จนนำไปสู่การรวมกลุ่มของผู้เสียหายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรจำนวน ๑๖ ราย ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทและนำเข้าสารเคมีทางการเกษตรรายใหญ่ของประเทศไทย หากมีสภาผู้บริโภค ภาระการฟ้องคดีไม่ตกกับผู้บริโภค

เมื่อตั้ง “ สภาองค์กรผู้บริโภค ” จะทำหน้าที่ในการเจรจาไกล่เกลี่ย ฟ้องคดีให้กับผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ฟ้องเป็นคดีสาธารณะได้ ทำให้คุณภาพชีวิตผู้บริโภคดีขึ้น ผู้ประกอบการขายสินค้าที่ดีมีประโยชน์กับผู้บริโภค……….

โดย นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ กรรมการ คอบช. ภาคอีสานตอนบน