2nd benefit

2nd benefit

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค จัดเวที "หมดเวลายื้อ เราต้องการสภาองค์กรผู้บริโภคเดี๋ยวนี้" เสนอ สปน.ประกาศรายชื่อองค์กรผู้บริโภค

630131 1
เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค จัดเวที "หมดเวลายื้อ เราต้องการสภาองค์กรผู้บริโภคเดี๋ยวนี้" พบปัญหาใหญ่การตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคอยู่ที่รัฐบาล ขอเรียกร้องให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เร่งประกาศรายชื่อองค์กรที่ผ่านจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 63 คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค (สสอบ.) และเครือข่ายผู้บริโภค ร่วมกันจัดเวทีวิชาการ "หมดเวลายื้อ เราต้องการสภาองค์กรผู้บริโภคเดี๋ยวนี้" ขึ้น ณ โรงแรมตรัง วิสุทธิกษัตริย์ เขตบางขุนพรหม กรุงเทพฯ

โดยช่วงแรกนำความจริงจากภูมิภาคขององค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศ สะท้อนถึงปัญหาในการขึ้นทะเบียนองค์กรผู้บริโภค พบว่าปัญหาหลักอยู่ที่ความไม่พร้อมของหน่วยงานรับจด83830849 2789369444419636 7397190584416337920 oทะเบียน และความไม่เข้าใจในงานขององค์กรที่ขอขึ้นทะเบียน ทำให้ตรวจสอบซ้ำไป ซ้ำมา อีกทั้งยังพบปัญหาการตีความของกฎหมายที่ไม่ตรงกัน

นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง เครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้ นำองค์กร 112 องค์กร ขึ้นทะเบียน ซึ่งก็มีการจัดเวทีทำความเข้าใจให้กับสมาชิกเครือข่าย ครั้นยื่นเรื่องขึ้นทะเบียนทางหน่วยงานรัฐยังไม่พร้อมและขาดความเข้าใจในเรื่องการตีความองค์กร และประสบปัญหาในการรายงานตัวคนทำงานองค์กร
“เราพบความแตกต่างในการทำงานขึ้นทะเบียนองค์กรผู้บริโภคที่แตกต่างกันของหน่วยงานรัฐแต่ละจังหวัด บางจังหวัดเพียงแต่สอบถามการทำงานว่าทำจริงตามที่ยื่นจดแจ้งมาหรือไม่ แต่บางจังหวัดตรวจสอบกลับไปมา รวมถึงสอบถามไปยังองค์กรที่องค์กรผู้บริโภคทำงานด้วยอีก”

83576349 2789435184413062 6349039975157202944 o

ช่วง 2 เวทีเสวนา "หมดเวลายื้อ เราต้องการสภาองค์กรผู้บริโภคเดี๋ยวนี้" โดยมี ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ การคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร น.ส.บุญยืน ศิริธรรม นายกสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค น.ส.คุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และนางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล ประธานคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ร่วมเสวนา
สุภาพร ถิ่นวัฒนากูล ประธานคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน กล่าวถึงสถานการณ์ปัญหาโดยรวมของการขึ้นทะเบียนองค์กรผู้บริโภค 3 ประเด็น นั่นคือ 1. นายทะเบียนกลางของจังหวัด ไม่เข้าใจการทำงานขององค์กรผู้บริโภค 2. การตีความกฎหมายไม่ชัด ยกตัวอย่างมาตรา 5 พวกเราถูกครอบงำโดยหน่วยงานของรัฐ เพียงแค่มี ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เข้ามาร่วมเป็นกรรมการ 3. ขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานรัฐไม่เชื่อมรัอยกัน
84013511 2789412791081968 1638609613462962176 o

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวถึงความสำคัญของการมีสภาองค์กรผู้บริโภคคือการมีสภาของผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคมีปัญหาก็เข้ามาร้องเรียนกับสภานี้ได้เลยทั้งราคาสินค้าแพงเกินจริง แม้แต่นโยบายรัฐที่เอาเปรียบผู้บริโภคก็ร้องเรียนได้ เจรจาไกล่เกลี่ยฟ้องแทนผู้บริโภคได้ เป็นอิสระ มีกรรมการจากผู้บริโภค เปิดเผย ติดตามเฝ้าระวัง เตือนภัยผู้บริโภค เป็นการทำงานเชิงรุก รวมถึงมีสภาผู้บริโภคจังหวัดทั่งประเทศ ปัจจุบันยังไม่มีทั้งทีมีการประกาศออกมาแล้ว แต่ติดอยู่ที่การทำงานของภาครัฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ในฐานะผู้รับเรื่องเรียนการขึ้นทะเบียนองค์กรผู้บริโภค กล่าวว่าราชการยังทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพในการทำงานรับจดแจ้งขึ้นทะเบียนองค์กรผู้บริโภค

ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวในฐานะนักกฎหมายต่อสภาองค์กรสภาผู้บริโภคว่า กฎหมายตัวนี้เป็นกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคชัดเจน ควรที่จะจัดตั้งได้แล้ว

83539328 2655651264520014 5636508220760522752 o
ในช่วงบ่ายมีการเข้าไปเรียกร้องให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เร่งประกาศรายชื่อองค์กรที่ผ่านจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภค พร้อมประกาศเจตนารมณ์องค์กรผู้บริโภคต่อนายวิษณุ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

พวกเราองค์กรผู้บริโภคจำนวน 200 องค์กร ที่มาพบนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีต้องผิดหวัง องค์กรผู้บริโภคจัดประชุมเวทีวิชาการ “ เราต้องการสภาผู้บริโภค เดี๋ยวนี้ ” ที่โรงแรมตรัง เขตบางขุนพรม กรุงเทพฯไม่มีการส่งผู้แทนเข้าร่วมเวทีดังกล่าว ที่ผ่านมาองค์กรผู้บริโภคพบตัวแทนสำนักนายกรัฐมนตรีมาหลายคนกลับไม่มีความคืบหน้า
องค์กรผู้บริโภคขอประกาศว่า เราจะต่อสู้จนถึงที่สุดในการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค และมีข้อเรียกร้อง ดังนี้
1.ขอให้เร่งประกาศรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนจังหวัดทันที
2.ขอให้สนับสนุนองค์กรผู้บริโภคที่ผ่านการจดทะเบียนจดจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค
3.สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) หยุดกีดกัน หยุดสร้างเงื่อนไขเพิ่มเติมตลอดเวลา

30 มกราคม 2563
ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

630131 2