2nd benefit

2nd benefit

ตัวแทนองค์กรผู้บริโภค 7 ภาค เข้ายื่นหนังสือขอเป็นคณะผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง ‘สภาองค์กรผู้บริโภค ประเทศไทย’

89DCF083 21AA 4485 BB2D 04FEC05AC3A1
ตัวแทนเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคทั้ง 7 ภูมิภาค เข้ายื่นหนังสือต่อนายทะเบียนกลาง ขอเป็นคณะผู้เริ่มก่อการในการจัดตั้ง ‘สภาองค์กรผู้บริโภค ประเทศไทย’

วันที่ 23 กรกฎาคม2562  11.00 น. ตัวแทนเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคประชาชนทั้ง 7 ภูมิภาคประกอบไปด้วย นางสาวสารี อ๋องสมหวัง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา นางสาวจุฑา สังฃชาติ สมาคมผู้บริโภคสงขลา นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น นางสาวชลดา บุญเกษม ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดอยุธยา นางสาวสุภาวดี วิเวก สมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคตะวันออก และนางสาวบุญยืน ศิริธรรม สมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตก ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศ จำนวน 299 องค์กร

ตัวแทนทั้ง 7 และภาคีเครือข่ายได้เดินทางมาที่สำนักงานปลัดสำนักนายก เพื่อยื่นหนังสือขอเป็นคณะผู้เริ่มก่อการ*ในการจัดตั้ง ‘สภาองค์กรผู้บริโภคประเทศไทย’ ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 ต่อนายทะเบียนกลาง* โดยมีการรวบรวมรายชื่อองค์กรที่ได้จดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภคไปเมื่อวันที่22 กรกฎาคม 2562 จำนวน 299 องค์กรเป็นหลักฐานในการยื่นด้วย อีกทั้งในการยื่นหนังสือนี้ นายสรศักดิ์ ระดาร์เขตร์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมายระเบียบกลาง สำนักปลัดนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนมารับหนังสือ

..............

*ผู้เริ่มก่อการ หมายถึง ผู้ที่ริเริ่มรวบรวมองค์กรผู้บริโภคในการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคให้ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบองค์กรและรวมตัวกันไปยื่นคำขอจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคต่อนายทะเบียน

*นายทะเบียนกลาง หมายถึง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย