2nd benefit

2nd benefit

ร้อง ปปช.-สนช. ตรวจสอบมติ กสทช. กรณีผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัล

62705

วันนี้ (9 เม.ย. 58) เครือข่ายครอบครัว เครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก และเครือข่ายชุมชน กว่า 20 คนเข้ายื่นหนังสือต่อ นายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช) ที่สำนักงาน ปปช. และเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อ สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 11/2558 กรณีผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

สืบเนื่องจากกรณีที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เสนอให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เห็นชอบในกรณีการตรวจสอบข้อเท็จจริง การเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันของบริษัท Solution Corner (SLC) ที่เข้ามาถือหุ้นใน บริษัท Nation Multi-media Group (NMG) ว่าเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้รับใบอนุญาตฯ ซึ่งขัดต่อประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 และเสนอให้กสท.พิจารณา ออกคำสั่งทางปกครองไปยังผู้รับใบอนุญาตให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปรับลดสัดส่วนการถือครองหุ้น เพื่อแก้ไขมิให้มีความสัมพันธ์ในลักษณะการเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้รับใบอนุญาตฯ ในการประชุม กสท. ครั้งที้ 11/2558 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 มีการลงมติ คือ เห็นชอบ 2 คะแนน ไม่เห็นชอบ 2 คะแนน และงดออกเสียง 2 คะแนน

ต่อมา ที่ประชุม กสท. (30 มี.ค. 58) ได้รับรองมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 11/2558 ให้นำ “การงดออกเสียง” มานับเป็นคะแนนไม่เห็นชอบ สรุปมติเป็น 3:2 และมีการรับรองมตินี้ว่าชอบด้วยกฎหมาย62697

นางสุวรรณา จิตประภัสสร์ ตัวแทนเครือข่ายผู้บริโภค กล่าวว่า เครือข่ายผู้บริโภคสื่อ เครือข่ายครอบครัว เครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก และเครือข่ายชุมชน เห็นว่าการรับรองมติครั้งนี้ อาจเป็นการบิดเบือนกฎระเบียบ และอาจเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากระเบียบ กสทช.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมกสทช. พ.ศ. 2555 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 มิได้กำหนดให้นำการงดออกเสียงมานับเป็นคะแนนเสียงไปในทางใดทางหนึ่งได้

“ทางเครือข่ายฯ ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกฎหมาย ว่ากระบวนการลงมติ สรุปมติ และกระบวนการรับรองมติดังกล่าวว่าเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือไม่ เนื่องจากมติดังกล่าว มีผลต่อการออกคำสั่งทางปกครองเพื่อกำกับดูแลการประกอบกิจการฯ ตามอำนาจหน้าที่ของ กสทช.ซึ่งจะกระทบสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่รับรองโดยรัฐธรรมนูญอย่างรุนแรง เพราะเป็นการเปิดทางให้เกิดการควบรวมสื่อ ซึ่งนำมาสู่การครอบงำความคิดของประชาชน และขัดต่อเจตนารมณ์กฎหมายตามมาตรา 31 และ 32 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551” นางสุวรรณา กล่าว

62799

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน:

|