2nd benefit

2nd benefit

ผู้บริโภคศึกษา ep. 1 ตอนภัยธุรกรรมออนไลน์

  0   0
11111111110.00 out of 0 user(s)
337 views

added by su.mymind on 07 ธันวาคม 2563

เตือนผู้บริโภค ใช้ธุรกรรมการเงินออนไลน์ ระวัง !! มิจฉาชีพล้วงข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ โปรดใช้สติทุกครั้งก่อนให้รหัสผ่านใดๆ กับบุคคลแปลกหน้า และเมื่อเกิดปัญหา รีบดำเนินการอายัดบัญชี และแจ้งความดำเนินคดีทันที #ร้องทุกข์หนึ่งครั้งดีกว่าบ่นพันครั้ง #มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค #องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค #สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค

Related Videos