2nd benefit

2nd benefit

Up

2560 - 2561

งานวิจัยด้านสื่อและโทรคมนาคม - การพัฒนารูปแบบการกํากับดูแลโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง : คลังข้อมูลผลิตภณัฑ์สุขภาพเพื่อผู้บริโภค
งานวิจัยด้านอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ -โครงการสํารวจการความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อการยอมรับการใช้วัตถุดิบ GMOs ในส่วนผสม การติดฉลาก GMOs และการร่วมกันกําหนดฉลาก GMOs ที่พึงประสงค์ในผลิตภัณฑ์อาหา
งานวิจัยด้านบริการสาธารณะ - โครงการศึกษาทบทวนวรรณกรรมในการสนับสนุนนโยบายสาธารณะและส่งเสริมสิทธิ ของผู้บริโภคในการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านเรือนของประเทศไทย ผ่านการศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศ
งานวิจัยด้านสื่อและโทรคมนาคม - การพัฒนารูปแบบทางออกการกํากับดูแลโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง : คลังข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อผู้บริโภค
งานวิจัยด้านบริการสุขภาพและสาธารณสุข -การศึกษาการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคของประชาชนทั้ง ๓ ระบบประกันสุขภาพ ภายใต้สิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
งานวิจัยด้านสื่อและโทรคมนาคม - การเฝ้าระวังโฆษณาแฝงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
งานวิจัยด้านสินค้าและบริการสินค้าและบริการทั่วไป--แนวทางการกำกับดูแลค่าบริการของสายการบินต้นทุนต่ำ
รายงานวิจัย ด้านสินค้าและบริการทั่วไปแนวทางการกำกับดูแลสินค้าราคาลวง ศึกษากรณีกระทะยี่ห้อโคเรีย คิง
รายงานวิจัยฉบับย่อ - ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้บริโภคจากการอยู่อาศัยในอาคารชุด : กรณีการบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด
รายงานฉบับเต็ม - ปัญหาและข้อเสนอแนะของผบู้ริโภคจากการอยู่อาศัยใน อาคารชุด : กรณีการบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด
 
 
Powered by Phoca Download